Legemiddelverket har flere av de perorale antidiabetika på listen over legemidler under særlig overvåking. Man har blant annet spesielt påpekt fokus på uventede kliniske effekter (særlig hos pasienter > 75 år) og på hjerte- og karbivirkninger. Det er også særlig interesse for hudreaksjoner, infeksjoner, påvirkning av immunsystemet og mage- eller tarmbivirkninger av gliptinene: sitagliptin (Januvia), sitagliptin/metformin (Janumet), vildagliptin (Galvus), vildagliptin/metformin (Eucreas), og saksagliptin (Onglyza) (1). For mer informasjon om legemidler og bivirkninger i fokus, se overvåkingslisten. For meldeskjema, se her.

RELIS har mottatt en melding som gjelder utslett som mistenkt bivirkning av vildagliptin (Galvus) og saksagliptin (Onglyza) hos en pasient. Både ved bruk av vildagliptin og etterpå saksagliptin fikk pasienten utslett på armene. Etter en pause fra saksagliptin med bedring av symptomer ble legemiddelet reintrodusert og medførte denne gangen utvikling av et generelt utslett. Etter seponering tilkom fullstendig bedring av symptomer og RELIS vurderer det som sannsynlig at legemidlene i dette tilfellet har utløst hudreaksjonene.

I preparatomtalene er det ikke rapportert om økt forekomst av utslett i kliniske studier med vildagliptin, mens utslett forekom oftere hos pasienter behandlet med saksagliptin (1,4 %) sammenlignet med de som fikk placebo (1,0 %). Årsakssammenhengen synes imidlertid å være uavklart (2a,b, 3a). I prekliniske toksikologistudier med vildagliptin og saksagliptin hos aper er det sett nekrotiske og ulcerative hudlesjoner på ekstremiteter. Betydningen av dette hos mennesker er ukjent, men oppfølging av diabetespasienter som får blemmer og sår anbefales (2-4).

Hudrelaterte bivirkninger av vildagliptin eller saksagliptin er utover dette lite beskrevet og RELIS finner ingen kasusrapporter i litteraturen. Hudbivirkninger av disse legemidlene er ikke tidligere rapportert i Norge, men i WHOs bivirkningsdatabase finnes det et fåtall meldinger om ulike hudreaksjoner som mistenkte bivirkninger av de to gliptinene. Det må imidlertid bemerkes at spontane bivirkningsmeldinger som disse ikke gir mulighet for å etablere reelle årsakssammenhenger eller å tallfeste forekomst av en legemiddelbivirkning (5).