Buprenorfin er et opioidanalgetikum og alle opioider nedsetter respirasjonssenterets følsomhet for karbondioksid, som er hovedstimulatoren for respirasjon under normale forhold. Smerte stimulerer respirasjonssenteret og vil derfor delvis motvirke opioiders respirasjonshemmende effekt. Det finnes flere typer reseptorer som opioidanalgetika og de endogene opioidene bindes til med ulik affinitet, og stimulering av de ulike reseptorene gir forskjellige effekter. Buprenorfin er en ren agonist på my-reseptoren (som gir smertelindring og respirasjonshemning) og er antagonist på kappa- og delta-reseptorene (1).

Respirasjonshemming og respirasjonssvikt er angitt som sjeldne bivirkninger for Norspan plaster, og i den norske preparatomtalen er "tilstander hvor respirasjonssenter og -funksjon er betydelig hemmet eller kan bli det" angitt som kontraindikasjon (2).

En annen kilde angir at buprenorfin skal brukes med forsiktighet til pasienter med KOLS, og det anbefales at dosen halveres hos pasienter med større risiko for respirasjonsdepresjon. Videre bør forsiktighet utvises hos eldre pasienter da disse kan være mer sensitive overfor de respirasjons- og CNS-hemmende effektene av legemidlet (3).

Mer informasjon om bivirkningsrapportering samt link til overvåkningslisten og meldeskjema er tilgjengelig via www.relis.no/bivirkninger.