Spørsmål
Statens legemiddelverk har sendt ut advarsel om dronedaron (Multaq) og risiko for alvorlig leverskade, og lege spør derfor hva som er meldt på amiodaron og akutt leversvikt.

Svar
Statens legemiddelverk har sendt ut advarsel om at det er meldt tilfeller av alvorlig leverskade ved bruk av dronedaron. Alle pasienter som starter eller allerede får behandling med dronedaron må følges opp med henblikk på mulig leverpåvirkning. Preparatomtalen for Multaq oppdateres med nye advarsler og behandlingsråd (1).

Amiodaron er i likhet med dronedaron et klasse III antiarytmikum innen ATC-gruppe C01BD (2). I den norske godkjente preparatomtalen (SPC) for amiodaron (Cordarone) angis akutt leverskade med høy serumtransaminase og/eller ikterus, inkludert leversvikt, noen ganger med dødelig utgang, som en vanlig (<10%) bivirkning. Det er anbefalt tett monitorering av leverenzymer (transaminaser) umiddelbart etter oppstart og jevnlig under amiodaronbehandlingen. Akutte leversykdommer (inkludert alvorlig hepatocellulær insuffisiens eller leversvikt, potensielt dødelig) og kroniske leversykdommer kan oppstå med amiodaron både oralt og intravenøst, og innen de første 24 timer etter intravenøs administrasjon av amiodaron. Derfor bør amiodarondosen reduseres eller behandlingen avbrytes hvis transaminaseverdiene øker mer enn tre ganger over normalintervallet. Kliniske og biologiske tegn på kroniske leversykdommer ved oral amiodaronbehandling kan være lite uttalte (hepatomegali, transaminaser økt inntil fem ganger normalintervallet) og reversible etter seponering, men tilfeller med dødelig utfall har vært rapportert (2).

I WHO's internasjonale bivirkningsdatabase* finnes seks rapporter for amiodaron på akutt leversvikt, hvorav en fra Norge i 2010 (3). I den norske bivirkningsdatabasen vurderes det aktuelle tilfellet som er meldt til at det er en sannsynlig årsakssammenheng mellom oppstart av amiodaron og akutt leversvikt. Pasienten var innlagt på sykehus og ble gitt amiodaron intravenøst. Etter to dager ble det oppdaget akutt leversvikt (4).

Konklusjon
Det er kjent at amiodaron kan gi akutt leverskade og akutt leversvikt, i noen tilfeller med dødelig utgang. Det er anbefalt tett monitorering av leverenzymer (transaminaser) umiddelbart etter oppstart og jevnlig under amiodaronbehandlingen.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.