Folkehelseinstituttet (FHI) angir at myggmidler må brukes med omtanke til barn. Barn absorberer forholdsvis mye av det som smøres på huden, fordi de har stor kroppsoverflate i forhold til kroppsmasse. Med henvisning til Statens forurensningstilsyn (Nå Miljødirektoratet) anbefaler FHI at dietyltoluamid (DEET) ikke brukes til barn under tre år. Til barn over tre år er det angitt at middelet bør brukes med forsiktighet og kun på mindre hudområder, og det bør velges lavere konsentrasjoner enn det som anbefales til voksne (1). I Norge er den tillatte mengden DEET i myggmidler begrenset oppad til 20%, men utenlandske produkter kan ha langt høyere innhold. Et DEET-innhold på 20% vil til alle praktiske formål være tilstrekkelig forutsatt at midlet brukes i tråd med produsentens anbefalinger. At helserisikoen ved myggstikk er svært lav i Norge, samt at risikoen for bivirkninger ved feilbruk (for eksempel forgiftningsuhell ved peroralt inntak hos barn) øker ved høyere konsentrasjoner, er argumenter for at dagens grense er fornuftig.

Det er ingen internasjonal konsensus hva angår aldersgrenser og konsentrasjonsanbefalinger for bruk av myggmidler med DEET til barn. Amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) angir at de fleste insektmidler kan brukes hos barn over to måneder (2). UpToDate oppgir at myggmidler med 10-30% DEET synes trygt og effektivt hos barn eldre enn to måneder, forutsatt at produktene brukes som anbefalt (3). BNF for children oppgir at myggmidler med 20-50% DEET synes trygt og effektivt hos barn eldre enn to måneder (4). Flere kilder oppgir at varigheten av myggmidlenes effekt er avhengig av DEET-konsentrasjonen, men at denne når et tak ved en konsentrasjon på 50% hvor effektvarigheten anslås til om lag seks timer. Produkter med 10% DEET er virksomme i 1-2 timer, mens produkter med 20-30% DEET virker i 4-5 timer (3, 5-8).

Myggmidler med DEET skal ikke brukes under klær og de skal brukes med måte på eksponert hud. Til småbarn bør myggmidler bare brukes direkte på mindre områder med bar hud og i større grad påføres klærne. Hos barn bør man ikke bruke myggmidler med DEET på hendene, fordi barnet lett kan overføre dette til munn eller øyne. Områdene rundt munn og øyne bør følgelig også unngås. Når man kommer innendørs og risikoen for myggstikk opphører, bør både hud og klær som er påført DEET vaskes med såpe og vann (1, 5).

Bekymringen forbundet med bruk av DEET til barn har i hovedsak vært knyttet til mulig risiko for nevrologiske bivirkninger - encefalopati og kramper. Det er publisert flere kasuistikker som beskriver toksisk encefalopati hos barn, men sett i forhold til den utstrakte bruken av myggmidler med høye konsentrasjoner av DEET på verdensbasis i snart 70 år, må denne risikoen vurderes som svært beskjeden. Ifølge UpToDate er det i litteraturen beskrevet færre en 20 tilfeller av encefalopati etter bruk av DEET hos barn. I mange av tilfellene er det mistanke om feilbruk. Det er også uklart i hvilken grad mulige differensialdiagnoser, som viral encefalitt, har vært utelukket (3, 6, 9-11).

DEET har en halveringstid på 2,5 timer og utskilles hovedsakelig som metabolitter. Ved serumnivåene som oppnås etter topikal bruk er det derfor minimal risiko for akkumulering. Det er heller ingen mistanke om langtidsbivirkninger av DEET (9, 10).

Avslutningsvis minnes om at de viktigste tiltak for å unngå myggstikk i risikoområder er (1):

 • Oppholde seg minst mulig ubeskyttet utendørs etter solnedgang.
 • Beskytte kroppen med sokker, langbukser og langermete plagg (eventuelt impregnert med insektspray) etter solnedgang i områder med malaria og hele døgnet i områder med denguefeber.
 • Bruke myggmidler ‑ dietyltoluamid (DEET) eller annet ‑ på huden ved utendørsopphold.
 • Sove under myggnett ved overnatting innen- og utendørs. Permetrin-impregnering av myggnettet anbefales og er viktigst i områder med høy malariarisiko.
 • Små barn kan effektivt beskyttes ved impregnerte myggnett over seng, vogn og lekegrind. Babykurv kan fôres med myggtett stoff. Myggmidler må brukes med omtanke.
 • Myggfritt hus: bruk av myggnetting, gjerne impregnert, i dører, vinduer og ventiler. Eventuelt å spraye overnattingsrommet med insektspray et par timer før man legger seg. Ikke slå på lys før dører og vinduer er lukket. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.

KONKLUSJON
Ved opphold i områder hvor myggstikk er forbundet med risiko for alvorlig sykdom (malaria, denguefeber, gulfeber, filariasis) er riktig bruk av myggmidler essensielt og midler med DEET er ofte indisert både til barn og voksne. Internasjonale kilder angir at DEET er trygt allerede fra to måneders alder. Til småbarn bør myggmidler bare brukes direkte på mindre områder med bar hud og i større grad påføres klærne. Ved behov for kortvarig beskyttelse kan man med fordel anvende myggmidler med en lavere DEET-konsentrasjon (<20%), men myggmidler med DEET-innhold på 20-30% som har en virketid på 4-5 timer vurderes også som trygt til både barn og voksne. Risikoen for bivirkninger er svært liten dersom myggmidlene brukes som anbefalt.

Referanser:

 1. Folkehelseinstituttet. Malariaveilederen 3.6 Forebygging mot myggstikk og 3.7 Medikamenter brukt som forebygging. http://www.fhi.no/artikler/?id=108669, http://www.fhi.no/artikler/?id=108667 (Sist endret: 9. april 2015)  
 2. Centers of disease controll and prevention (CDC). Protection against Mosquitoes, Ticks, & Other Insects & Arthropods. http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-2-the-pre-travel-consultation/protection-against-mosquitoes-ticks-and-other-insects-and-arthropods (Sist oppdatert: 1. august 2013)  
 3. Breisch NL. Prevention of arthropod and insect bites: Repellents and other measures. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. juni 2013).  
 4. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children June 2015 (online). Prophylaxis against malaria. http://www.helsebiblioteket.no/  
 5. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Insect Repellent Use and Safety in Children. http://www.fda.gov/drugs/emergencypreparedness/ucm085277.htm (Sist oppdatert: 12. september 2014)  
 6. Stauffer W, Christenson JC et al. Preparing children for international travel. Travel Med Infect Dis 2008; 6(3): 101-13.  
 7. Anon. Preventing mosquito-borne infections. Prescrire Int. 2008 Dec;17(98): 250-3.  
 8. Christenson JC. Preparing families with children traveling to developing countries. Pediatr Ann 2008; 37(12): 806-13.  
 9. Koren G, Matsui D et al. DEET-based insect repellents: safety implications for children and pregnant and lactating women. CMAJ 2003; 169(3): 209-12.  
 10. Krieger R, editor. Handbook of pesticide toxicology 2001; 2nd ed.: 1439-59. 
 11. Chen-Hussey V, Behrens R et al. Assessment of methods used to determine the safety of the topical insect repellent N,N-diethyl-m-toluamide (DEET). Parasit Vectors 2014; 7: 173.