Effekt avhengig av vekt
Levonorgestrel er godkjent til bruk som nødprevensjon og virker ved å hindre eggløsning. Tabletten skal tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie, helst innen tolv timer og senest innen 72 timer (3 dager) (1). Studier har vist at nødprevensjon med levonorgestrel har redusert effekt hos kvinner som veier over 75 kg og/eller har kroppsmasseindeks (BMI) over 25 kg/m2 og ingen effekt ved kroppsvekt over 80 kg og/eller BMI over 30 kg/m2 (1-3).

Ukjent årsak
Det er foreløpig ukjent hvorfor hormonell nødprevensjon, og da særlig levonorgestrel, har redusert effekt hos overvektige. Flere mulige farmakokinetiske forklaringer er foreslått, men det er nødvendig med flere data for eventuelt å kunne bekrefte en eller flere av disse (3). Til sammenligning er det ikke holdepunkter for at intrauterine innlegg med levonorgestrel har redusert effekt eller kortere virketid hos overvektige kvinner (5).

Dobbel dose ikke anbefalt
RELIS har blant annet blitt spurt om overvektige kvinner kan ta dobbel dose nødprevensjon med levonorgestrel for å oppnå ønsket effekt. Så langt vi erfarer, er det ikke utført studier som har undersøkt effekt og sikkerhet ved bruk av høyere doser levonorgestrel som nødprevensjon hos overvektige. Dette er heller ikke nevnt som en anbefalt fremgangsmåte i kildene vi har konsultert (1-4).

Praktiske anbefalinger
Kvinner som veier over 75 kg og har behov for nødprevensjon bør kontakte lege for å få en individuell vurdering av hvilken metode som er best egnet (2). Den reseptpliktige ”angrepillen” med ulipristal (Ellaone) eller innsetting av kobberspiral er mulige alternativer. Ulipristal kan tas inntil fem dager etter ubeskyttet samleie. Dette legemidlet er imidlertid også vist å ha redusert effekt hos svært overvektige kvinner, det vil si med BMI > 30 kg/m2. Innsetting av kobberspiral innen fem dager etter samleie kan hindre at et befruktet egg fester seg i livmoren (2-4).

Statens legemiddelverk har forøvrig bedt produsenten av Norlevo, Takeda Nycomed, om å gjennomføre flere tiltak for å informere helsepersonell og pasienter om at effekten av angrepillen Norlevo er avhengig av kvinnens vekt. Blant annet vil medisinpakkene bli merket med en advarsel, og det vil bli sendt ut informasjonsskriv til helsesøstre, helsestasjoner og apotek (6).

KONKLUSJON
Kvinner som veier over 75 kg og/eller har BMI over 25 kg/ m2 bør oppsøke lege dersom de har behov for nødprevensjon. For disse kvinnene kan ulipristal eller innsetting av kobberspiral være mulige alternativer.

Oppdaterting per 28. juli 2014
Denne artikkelen ble skrevet på bakgrunn av det som var kjent per januar 2014. I ettertid har Det europeiske legemiddelverket (EMA) vurdert at dokumentasjonen som finnes er for begrenset til å kunne si sikkert at høy kroppsvekt gir redusert effekt av nødprevensjon. Etter deres vurdering kan kvinner derfor bruke ”angrepiller” med levonorgestrel (Norlevo og Postinor) eller ulipristal (EllaOne), uavhengig av vekt (7). Denne informasjonen er også gjengitt av Statens Legemiddelverk (8).

Referanser:

  1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Norlevo. (Sist endret: 29. november 2013)
  2. Statens legemiddelverk. Bivirkningsnyheter. Effekten av "angrepillen" Norlevo er avhengig av kvinnens vekt. http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Bivirkninger/ (Publisert: 29. november 2013).
  3. Glasier A, Cameron ST et al. Can we identify women at risk of pregnancy despite using emergency contraception? Data from randomized trials of ulipristal acetate and levonorgestrel. Contraception 2011; 84(4): 363-7.
  4. Zieman M. Emergency contraception. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 7. januar 2014).
  5. RELIS database 2013; spm.nr. 3587, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  6. Statens legemiddelverk. Bivirkningsnyheter. Angrepillen Norlevo – informasjonstiltak om redusert effekt. http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Bivirkninger/ (Publisert: 13. desember 2013).
  7. European Medicines Agency. News and events. Levonorgestrel and ulipristal remain suitable emergency contraceptives for all women, regardless of bodyweight. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/07/news_detail_002145.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 (Publisert: 24. juli 2014).
  8. Statens legemiddelverk. Nyheter. Ingen vektbegrensninger ved bruk av ”angrepillen” Norlevo. http://legemiddelverket.no/Nyheter/Andre/Sider/Ingen-vektbegrensninger-norlevo.aspx (Publisert: 24. juli 2014).