Spørsmål
En sykehuslege lurer på om det er noen forskjell i forebyggende behandling av bipolar affektiv lidelse med ziprasidon (Zeldox) eller olanzapin (Zyprexa)? Har ziprasidon dokumentert forebyggende virkning slik som olanzapin? Og hvis en skal skifte over fra olanzapin til ziprasidon, hvor lang bør overlappingsperioden være? Det gjelder en pasient som også får stemningsstabiliserende.

Svar
Ziprasidon er ikke godkjent som forebyggende behandling ved bipolar lidelse i Norge (1a), men ble i 2009 godkjent av amerikanske FDA som forebyggende behandling i kombinasjon med litium eller valproat (2-3). I Zeldox sin norske SPC spesifiseres at det ikke forligger kliniske langtidsstudier hvor effekten av ziprasidon undersøkes ved forbygging av nytt anfall med maniske/depressive symptomer (1a). Derimot er olanzapin i monoterapi i norsk SPC indisert til forebygging av nye episoder hos pasienter med bipolar lidelse, som har respondert på olanzapinbehandling i manisk fase (1b).

Ved litteratursøk finner vi oversiktsartikler som omhandler ziprasidon som tilleggsbehandling til litium eller valproat som forebyggende behandling av bipolar lidelse (2-3). Her refererer man til en studie som ligger til grunn for at ziprasidon er godkjent på denne indikasjonen i USA. I denne studien viste man at tillegg av ziprasidon 80-160 mg/dag til litium eller valproat økte tiden til tilbakefall av en manisk eller depressiv episode sammenlignet med tillegg av placebo. Under seks måneders behandling trengte 19,7% av pasientene som brukte tillegg av ziprasidon intervensjon for en manisk eller depressiv epiesode, mens 32,4% av de som fikk placebo som tillegg til valproat eller litium hadde behov for intervensjon. Ziprasidon sin fordelaktige metabolske profil, sammenlignet med for eksempel olanzapin, trekkes frem som en av hovedfordelene med dette preparat ved langtidsbehandling (2-3).

I oversiktsartiklene påpekes flere svakheter med designet av den nevnte studien. Man har brukt et så kalt "enriched sample" der pasientene først gjennomgikk en "open-label" behandling i 10-16 uker der bare de som var stabiliserte på ziprasidon plus litium eller valproat gikk videre til randomisering. I tillegg ble pasienter med komplisert sykdomsbilde og polyterapi ekskluderte (2-3). I en av oversiktsartiklene nevnes også at det mangler sammenlignende studier der ulike antipsykotika undersøkes som tilleggsmedikasjon til et stemningsstabiliserende legemiddel. Forfatterne etterlyser generelt studier som ikke er sponsede av legemiddelindustrien og synes generelt å være kritiske til den kliniske dokumentasjonen for ziprasidon som forebyggende behandling ved bipolar lidelse (2).

Ziprasidon er ikke godkjent som forebyggende behandling i europeiske land og produsenten av Zeldox oppgir at de ikke har planer om å søke om godkjenning som forebyggende behandling i Norge eller i andre europeiske land (4).

RELIS har tidligere svart på spørsmål om fremgangsmåte ved bytte fra olanzapin til ziprasidon (5) og utredningen ble tilsendt spørsmålsstiller.

Konklusjon
Olanzapin, men ikke ziprasidon, er i Norge godkjent som som forebyggende behandling ved bipolar lidelse. Ziprasidon er derimot i USA godkjent som tilleggsmedikasjon til valproat eller lamotrigin som langtidsbehandling for å forebygge maniske eller depressive episoder. Den amerikanske godkjenningen synes å basere seg på én studie, som er beheftet med en del svakheter i design.
 
Referanser:
1.  Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a: Zeldox (Sist endret: 10. mars 2011), b: Zyprexa (Sist endret: 21. februar 2011). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok
2.  Dubovsky SL, Dubovsky AN. Ziprasidone for maintenance treatment of bipolar I disorder in adults. Expert Opin Pharmacother 2011; 12(5): 817-24. 
3.  Citrome L. Ziprasidone HCl capsules for the adjunctive maintenance treatment of bipolar disorder in adults. Expert Rev Neurother 2010; 10(7): 1031-7. 
4.  Medisinsk rådgiver. Pfizer, pers.medd. 25. august 2011. 
5.  RELIS database 2008; spm.nr. 5287, RELIS Vest. (www.relis.no/database)

Kilde: RELIS database 2011; spm.nr. 6982, RELIS Vest.