Den første temakvelden, ”Vitamin B12 og folsyre” ble arrangert i juni 2010. Vitamin B12 og folsyre hadde da vært mye i media, etter at Ebbing og medarbeidere høsten 2009 publiserte en studie som viste at tilskudd av folsyre og vitamin B12 ga en høyere forekomst av kreft og totaldødelighet blant pasienter med iskemisk hjertesykdom (1).

Foredrag:

 • Jan Schjøtt, RELIS Vest: Hva spør legene RELIS om når det gjelder folsyre og B12?
 • Marta Ebbing, Hjerteavdelingen: Er folsyre og B12 farlig?
 • Anne Lise Bjørke Monsen, Laboratorium for klinisk biokjemi: Hvordan doseres og monitoreres folsyre og B12?

Det andre kveldsmøtet, ”Prevensjonsmidler og hormonell behandling – risikofaktorer og bivirkninger” fant sted i september 2010. Dette er et aktuelt tema da RELIS jevnlig mottar henvendelser fra leger knyttet til bruk av prevensjonsmidler og hormonsubstitusjonsbehandling (HRT), spesielt i forhold til kontraindikasjoner og alvorlige bivirkninger.

Foredrag:

 • Ole Erik Iversen, Kvinneklinikken: Hormonelle prevensjonsmidler – til alle?
 • Kjersti Bakken, Senter for farmasi, UiB: Nytte/risikovurderinger ved hormonerstatningsterapi (HRT)
 • Tormod Karlsen Bjånes, Seksjon for klinisk farmakologi og RELIS Vest: Problemstillinger fra en hormonell hverdag

Det har nylig blitt publisert en ny versjon av veilederen Warfarinbehandling i praksis (2). Det tredje kveldsmøtet, ”Warfarin i allmennpraksis”, ble arrangert i november 2010 og hadde fokus på individuelle forskjeller i respons på warfarin, interaksjoner og praktiske utfordringer i allmennpraksis.

Foredrag:

 • Per Wiik Johansen, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus: Hvordan påvirker genetisk variasjon, medikamenter, alkohol og kosthold warfarinbehandling? Kort om de nye behandlingsalternativene til warfarin.
 • Geir Thue, seksjonsleder ved NOKLUS og fastlege ved Oasen legesenter: Fastlegens tanker om praktiske vansker ved og håndtering av warfarinbehandling
 • Ann-Helen Kristoffersen, Laboratorium for klinisk biokjemi: INR i allmennpraksis - resultater fra et spørreskjema med to kasuistikker

”Legemidler og graviditet” var tema for den fjerde og siste temakvelden i første møteserie. Møtet hadde fokus på allmennlegens utfordringer med å behandle og gi råd til gravide kvinner som har behov for å bruke legemidler, med spesielt fokus på psykofarmaka. En av foredragsholderne, Jan Øystein Berle, har nylig publisert en artikkel om behandling av bipolar lidelse ved graviditet og amming (3).

Foredrag:

 • Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo: Legemidler og fosteret - hva er farlig?
 • Jan Øystein Berle, Psykiatrisk divisjon: Psykofarmaka i svangerskapet – til hvem?
 • Sofia Frost Widnes, RELIS Vest: RELIS og graviditet – en fruktbar kombinasjon

Aktuelle tema i kommende møteserie er legemiddeloverfølsomhet, naturmidler og interaksjoner samt legemidler og eldre. Temakvelden om legemiddeloverfølsomhet avholdes i slutten av mai, mens de to følgende møtene er planlagt til høsten 2011.

Referanser:
1) Ebbing M, Bønaa KH et al. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12. JAMA 2009; 302 (19): 2119-26.
2) Reikvam Å, Sandset PM. Warfarinbehandling i praksis. Tryggere antikoagulasjon. Skriftserien for leger. Den norske legeforening 2010, 2. utgave. http://www.legeforeningen.no/asset/25911/1/25911_1.pdf
3) Berle JØ, Solberg DK et al. Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 126-9. http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=2066427