Spørsmål
Lege har anbefalt 120 mg magnesium daglig for behandling av hard mage til et barn på halvannet år. Finnes det dokumentasjon for bruk av magnesium mot hard mage hos små barn?

Svar
Magnesiumhydroksid og magnesiumsalter fungerer som osmotisk virkende avføringsmidler. I blant annet England benyttes en vandig suspensjon av 8% hydrert magnesiumhydroksid som doseres 5-10 ml til barn i alderen 3-12 år og 30-45 ml til barn over 12 år (1). Magnesiumsulfat og kombinasjon av mineralsalter er også angitt som alternative romoppfyllende avføringsmidler i Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Magnesium har relativt lav toksisitet (2). Magnesiumtablettene som markedsføres i Norge har ikke forstoppelse, men magnesiummangel, som indikasjon og mulige bivirkninger som flatulens, diaré, kvalme og smerter i mage-/tarmkanalen (3).

Den engelske suspensjonsformuleringen på 8%, også kalt "Milk of Magnesia", inneholder åtte gram magnesiumhydroksid (Mg(OH)2) per 100 ml. Dette tilsvarer 3,33 gram magnesium per 100 ml, eller 33,3 mg per ml. 120 mg magnesium vil da tilsvare 3,6 ml av suspensjonen. Dette er altså en noe lavere dose enn den som er anbefalt for barn ned til tre år, og doseringen virker i så måte fornuftig dersom yngre barn skal behandles med magnesium, men det foreligger ingen doseringsangivelse for barn på halvannet år.

Det fins gode retningslinjer for behandling av forstoppelse hos barn over to år publisert av Norsk helseinformatikk. Disse er basert på engelske retningslinjer fra National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Her angis at det, i tillegg til kostråd, rikelig med drikke og å sørge for at barnet er i aktivititet, ofte er hensiktsmessig å gi barnet et mildt, volumøkende avføringsmiddel (barn skal ikke benytte stimulerende avføringsmidler) over en periode på et halvt til ett år. Det er svært viktig at man ikke benytter standardose til alle, men at dosene tilpasses hver enkelt person. Behovet for medisin kan også variere fra dag til dag, avhengig av aktivitetsnivå og kosthold. Medikamenter som kan være aktuelle å bruke til barn over to år er makrogol/ polyetylenglykol, renset parafin og laktulose. Barn kan også ha god nytte av 3-6 svisker to ganger daglig ved forstoppelse (4).

Konklusjon
Magnesiumsalter har osmotisk avførende effekt, men er ikke førstevalg som avføringsmiddel til små barn. Det mangler etablerte doseringsangivelser for avføringsmidler til barn under to år. Generelt skal forstoppelse behandles ved at bakenforliggende årsak behandles hvis den er kjent. Hos små barn som er forstoppet bør man fortrinnsvis bruke et mildt, volumøkende avføringsmiddel dersom ikke kostråd, rikelig med drikke og å sørge for at barnet er i aktivititet er tilstrekkelig.

Referanser:
1. BNF for Children 2011-2012. http://www.helsebiblioteket.no/ (11. oktober 2011).
2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Laksantia, Obstipasjon. http://www.legemiddelhandboka.no/ (12. oktober 2011).
3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nycoplus Magnesium. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 24. februar 2004)
4. Norsk helseinformatikk. Forstoppelse hos barn. http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/forstoppelse-hos-barn-4968.html (Sist endret: 26. mai 2011).