Spørsmål
Lege får endel forespørsler om "supervitaminet K2". Etter søk i interaksjonsdatabase lurer hun på om interaksjoner for dette er oppdatert. Hva vites om interaksjon mellom vitamin K2 og warfarin (Marevan)?

Svar
En lignende sak er utredet av RELIS tidligere (1). Konklusjonen er at pasienter som behandles med warfarin bør frarådes kombinasjon med legemidler og/eller kosttilskudd hvor man er usikker på interaksjonspotensialet.

Vitamin K2 produseres av bakterier i gastrointestinaltraktus og finnes i mindre grad i mat. Et unntak er japansk kosthold, der matvaren natto har et høyt innhold av vitamin K2 på grunn av bakteriell fermentering. I en dyremodell er det sett redusert effekt av warfarin etter inntak av vitamin K2 (2) og man advarer mot inntak av natto hos warfarinbehandlede pasienter (3).

Et stort inntak av vitamin K-substanser kan interagere med warfarin og pasienter som behandles med warfarin anbefales et stabilt inntak av matvarer som inneholder vitamin K. Tilskudd av vitamin K2 vil fremme dannelsen av protrombin i lever og andre koagulasjonsfaktorer på samme måte som ved bruk av vitamin K1 og vil dermed også interagere med warfarin, men det er ikke bevis for at bruk i anbefalte doser vil medføre en hyperkoagulasjonstilstand (4).

Vi har gjennomgått flere interaksjonsdatabaser for å se hvilke anbefalinger de gir. Vitamin K er ikke alltid nevnt i interaksjonslistene for warfarin, selv om dette er stoffer som har en kjent farmakodynamisk interaksjon. I andre tilfeller er K-vitaminer omtalt som en gruppe (5, 6, 7, 8)

Det er foreslått at tilskudd av vitamin K kan gi bedre antikoagulantkontroll hos enkelte warfarinbehandlede pasienter som har ustabil INR og små vitamin K-lagre i kroppen og som har et utilstrekkelig vitamin K-inntak fra mat (9). Det er gjort enkelte arbeider på dette feltet, men det er hittil få studier som har undersøkt hvordan man eventuelt skulle tilpasse eller endre vitamin K-inntak fra kosthold for å oppnå stabil antikoagulasjon (10). Det er for tidlig å si hvilken plass dette eventuelt bør få i terapien.

Konklusjon
Inntak av vitamin K2 vil kunne redusere effekten av warfarin. Dersom pasienter velger å innta dette bør INR følges nøye i oppstartperioden og ved terapiendringer og warfarindosen eventuelt justeres.

Kilde: RELIS database 2011; spm.nr. 4785, RELIS Sør (www.relis.no/database)

Referanser:
1.  RELIS database 2009; spm.nr. 3135, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database
2.  Hara K, Akiyama Y, et al. Interaction of warfarin and vitamin K2 on arterial thrombotic tendency using a rat aorta loop model. Abstract. Nippon Yakurigaku Zasshi 1999; 113 (3): 185-92. 
3.  Homma K, Wakana N, et al. Treatment of natto, a fermented soybean preparation, to prevent excessive plasma vitamin K concentrations in patients taking warfarin. J Nutr Sci Vitaminol 2006; 52: 297-301. 
4.  RELIS database 2008; spm.nr. 3047, RELIS Øst. (www.relis.no/database
5.  Baxter K, editor. Stockley's Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press. Electronic version. (3. desember 2010). 
6.  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (3. desember 2010). 
7.  Spigset O, redaktør. Drug Information Database (DRUID) http://www.interaksjoner.no/ (3. desember 2010). 
8.  Natural Medicines Comprehensive Database. Vitamin K. http://www.naturaldatabase.com/ (3. desember 2010). 
9.  Sconce E, Avery P, et al. Vitamin K supplementation can improve stability of anticoagulation for patients with unexplained variability in response to warfarin. Blood 2007; 109(6):2419-23. 
10.  Booth SL. Dietary vitamin K guidance: an effective strategy for stable control of oral anticoagulation? Nutr Rev 2010; 68(3):178-81.