Svar
Rugspiredråper selges i et naturmiddel som heter Oralmat Blå. Markedsfører av Oralmat Blå rugspiredråper oppgir at produktet er et aktivert uttrekk av rugspirer, sammensatt av rugets naturlige oppbygging. Rugspirer hevdes å oppgradere immunforsvaret og utrydde mikroorganismer. Produktet markedsføres til bruk ved astma og kols, men skal også hjelpe for forkjølelse, revmatisme, beinbrudd, vannkopper, senestrekk og AIDS (1). Markedsfører viser til australske studier som grunnlag for sine påstander om helsegevinster. En av de australske forskerne som er brukt i markedsføringen, David M Cooper, avviste i et intervju med NRK at Oralmat har effekt. ”Ingenting tyder på at det virker, foruten at noen ble i bedre humør”, kommenterte Cooper i intervjuet (2). Han har vurdert å stevne markedsfører for retten, men sier at han ikke har råd til det.

Søk i relevante medisinske databaser gir ingen dokumentasjon på bruk av rugekstrakt ved astma eller kols. Vi har ikke funnet kjente interaksjoner mellom rugspiredråper og opioider omtalt i tilgjengelige kilder. Det betyr imidlertid ikke at interaksjoner kan utelukkes, da det er rimelig å anta at kombinasjonen av rugspiredråper og opioider er lite studert.

Det råder generelt stor usikkerhet rundt mange naturmidler og kosttilskudd, deres virkningsmekanismer, effekter og faktiske innhold med bakgrunn i manglende dokumentasjon, noe som gjør det vanskelig å anbefale bruk av slike produkter. Naturmidler er ikke underlagt de samme reglene til standardisering og kvalitet som gjelder for godkjente legemidler, og innholdsstoffer og mengder av disse kan variere mellom ulike produksjonsbatcher. I enkelte tilfeller kan også stoffer (f.eks. legemidler) være tilsatt uten at produsenten/agenten har oppgitt det. Oralmat er klassifisert som næringsmiddel og sorterer derfor under Mattilsynet. I Mattilsynets rapport om kosttilskudd fra 2007 er Oralmat et av produktene som er angitt å være markedsført med både ulovlige medisinske påstander, udokumenterte helsepåstander og ulovlige helsepåstander (3).

Konklusjon
På grunn av manglende dokumentasjon kan vi ikke anbefale bruk av rugspiredråper mot kols, astma eller andre tilstander.  

Referanser:
1.  BioShop. Oralmat Blå rugspiredråper. http://www.bioshop2.com
2.  NRK nyheter. ”- KOLS-medisin virker ikke” (publisert 13. september 2006) www.nrk.no
3.  Sommer AK, prosjektleder. Tilsyn med kosttilskudd – merking og markedsføring. Mattilsynet, Statens tilsyn for planter, fisk og næringsmidler 2007.