Spørsmål:
En pasient bruker zopiklon (Imovane) 7,5 mg hver kveld og bruker i gjennomsnitt diazepam (Vival) 5 mg hver tredje dag i følge pasientens medikamentliste. Etter dagens forskrift skal man ikke bruke to B-preparater samtidig. Pasienten vil trolig ikke klare å seponere zopiklon og vil nok prioritere å bruke denne. Må diazepam seponeres for godt eller kan han bruke en tablett diazepam per uke, men avholde seg fra å kjøre bil i for eksempel to døgn etter inntak? Er det noen hensikt å ta serumkonsentrasjon for å finne ut hvor nivået hans av benzodiazepiner ligger etter for eksempel tre dagers seponering eller må jeg som lege bare skjære gjennom og stoppe forskrivningen av diazepam? Søknad om dispensasjon hos Helsetilsynet vil vel medføre inndragning av førerkortet?

Svar:
I følge IS-1348, som er Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker, er praksis at dosegrensene fra tabellen (1) må halveres hvis man bruker to medikamenter fra den omtalte tabellen. I praksis vil det si at man etter forskriftene skal gi muntlig kjøreforbud i inntil seks måneder inntil pasienten har klart å redusere dosen. Hvis pasienten ikke innfrir krav om dosereduksjon, inntrer skriftlig meldeplikt til Fylkesmannen og til den aktuelle pasienten (2). Pasienten må da levere inn sitt førerkort til politiet.

Hypnotika, sedativa og benzodiazepiner har alle sederende virkning, noen mer enn andre, og i ulike doser. Disse medikamentene har derfor stor innvirkning på kjøreevnen (1). Av tabellen (1) er det prinsipielt lov til å kjøre hvis man kun bruker zopiklon 7,5 mg. Eldre pasienter har en større følsomhet for benzodiazepiner. Zopiklon har i prinsippet samme virkningsmekanisme som benzodiazepiner. Diazepam 5 mg hver tredje dag vil kunne forsterke effekten av zopiklon, da dette medikamentet har meget lang halveringstid, noe som ofte er enda lengre hos eldre (50-70 timer). Når det gjelder serumkonsentrasjonsmålinger brukes dette sjelden i slike saker. Personer med samme medikamentdose kan være påvirket i svært ulik grad og kan ha ulike serumverdier av medikamentet (1). Er man i tvil bør man kontakte Fylkesmannens helseavdeling for ytterligere rådgivning.

Avslutningsvis er det også viktig å påpeke at legen ved forskrivning av legemidler som kan påvirke kjøreevnen må foreta en skjønnsmessig faglig vurdering av pasientens totalsituasjon med tanke på aktuell sykdom eller andre forhold som kan påvirke kjøreevnen. Dette selv om førerkortinnehaver også til enhver tid er ansvarlig for at man oppfyller helsekravene i førerkortforskriften.Referanser:
1.  Helsedirektoratet. Retningslinjer for fylkesmannen ved behandling av førerkortsaker. IS-1348. http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00346/Retningslinjer_for__346929a.pdf. (Utgitt 27. september 2011)  
2.  LOV 1999-07-02 nr 64: § 34 Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat. http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#34 (Sist endret: april 2010).