Publikasjoner

RELIS publiserer jevnlig artikler i tidsskrifter og på hjemmesiden, også utover svar på de spørsmålene vi får. Når du søker på hjemmesiden vår, vil du også få frem aktuelle publiserte artikler. På denne siden har vi samlet disse artiklene, arkivert etter årstall.

 

Nyeste publikasjoner:

 

 • Hestekastanje - naturlegemiddel mot venøs insuffisiens

  Publisert 26.02.09

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Ekstrakt fra hestekastanje kan være et alternativ til kompresjonsbehandling ved lav til moderat grad av kronisk venøs insuffisiens. Det foreligger kun dokumentasjon for korttidsbehandling, få alvorlige bivirkninger rapportert og lite kunnskap om interaksjoner.
  Les mer
 • Urinkontinens ved bruk av antipsykotika og antidepressiva

  Publisert 26.02.09

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS får med jevne mellomrom spørsmål om legemiddelassosiert urininkontinens. Flere av disse henvendelsene gjelder psykofarmaka.
  Les mer
 • Juice og interaksjonspotensiale med legemidler

  Publisert 23.02.09

  Utposten

  RELIS har i denne artikkelen utredet samtidig bruk av ulike juicer og legemidler, og interaksjonspotensialet til grapefrukt-, eple- og appelsinjuice omtales. Både økt og redusert serumkonsentrasjon av legemidler er sett ved samtidig inntak av juicer og legemidler, og pasienter bør generelt rådes å innta legemidler sammen med vann.
  Les mer
 • Tranebær til forebygging av residiverende urinveisinfeksjoner

  Publisert 12.02.09

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  De data som foreligger, tyder på at tranebær kan forebygge urinveisinfeksjon hos kvinner med risiko for residiverende infeksjoner. Imidlertid mangler det anbefalinger om optimal dosering, om administrasjonsform og behandlingslengde. Før vi kan trekke sikre konklusjoner trengs det godt designede kliniske studier der tranebærpreparatene er tilstrekkelig standardisert.
  Les mer
 • Pregabalin og misbrukspotensial

  Publisert 29.01.09

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Pregabalin kan gi positive psykologiske effekter, inkludert eufori. Effektene vedvarer sannsynligvis ikke over tid ved kontinuerlig bruk. Misbrukspotensialet for pregabalin er mindre enn for benzodiazepiner og legemidlet kan dempe symptomer ved benzodiazepinabstinens.
  Les mer
 • Noskapin til pasient som bruker warfarin – potensielt farlig interaksjon

  Publisert 26.01.09

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Flere bivirkningsrapporter fra Sverige og Norge melder om INR-økning ved bruk av noskapin hos warfarin-pasienter. Interaksjonen er potensielt farlig og er ikke godt kjent blant helsepersonell ettersom noskapin kan kjøpes uten resept.
  Les mer
 • Idoform og antibiotikainntak

  Publisert 22.12.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  En farmasøyt er i tvil om Idoform og antibiotika kan tas sammen. Informasjonsskrivet på apoteket inneholder ikke noe om dette. Bør alle som får antibiotika bruke probiotika som Idoform for å unngå diaré?
  Les mer
 • Evaluering av RELIS sin tjeneste vedrørende legemidler og graviditet

  Publisert 09.12.08

  European Journal of Clinical Pharmacology

  Her presenteres en studie som er utført av medarbeidere ved RELIS Vest og som er publisert i European Journal of Clinical Pharmacology. I denne spørreundersøkelsen fant vi at legene som spør RELIS om legemidler og graviditet i stor grad var fornøyde med RELIS sine svar og at rådene i de fleste tilfellene hadde konsekvenser for rådgiving av den enkelte gravide kvinne.
  Les mer
 • Karbamazepin og kryptogen organiserende pneumonitt

  Publisert 05.12.08

  Utposten

  RELIS har mottatt en bivirkningsmelding om en pasient som utviklet kryptogen organiserende pneumonitt ved bruk av karbamazepin (Trimonil Retard). Ved søk i litteraturen finnes flere rapporter om bronchiolitis obliterans organising pneumonia (BOOP) ved bruk av karbamazepin. Symptomene har oppstått fra to uker til flere år etter oppstart av behandling, og har vært reversible ved seponering og medikamentell behandling.
  Les mer
 • Bivirkninger ved generisk bytte i Norge i 2005

  Publisert 04.12.08

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Om lag halvparten av bivirkningsmeldingene ved likeverdig bytte i 2005 var av en slik kvalitet at de kunne brukes til signalgenerering. Likeverdig bytte ser ikke ut til å representere et sikkerhetsproblem og er nå tatt av overvåkingslisten. Meldingene indikerer likevel at pasienter kan oppleve ubehag relatert til byttesituasjonen som kan berettige å bytte tilbake til opprinnelig preparat.
  Les mer
 • Melding av bivirkninger hos barn

  Publisert 24.11.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS og Statens legemiddelverket setter nå fokus på rapportering av bivirkninger hos barn for å øke kunnskapen om bivirkningsrisiko forbundet med legemiddelbehandling av barn.
  Les mer
 • Kontinuerlig inntak av kombinasjonspiller

  Publisert 27.10.08

  Norsk Faramceutisk Tidsskrift

  Kortvarig menstruasjonsforskyvning er uten tilleggsbivirkninger i forhold til vanlig p-pillebruk og antikonseptiv effekt er minst like god ved kontinuerlig inntak av p-piller som ved tradisjonell bruk med blødning hver måned. Langtidseffekter i forhold til kreftrisiko og utvikling av hjerte- og karsykdom etter flere måneders kontinuerlig bruk av p-piller av kombinasjonstypen er foreløpig lite dokumentert.
  Les mer
 • Samtidig bruk av kvetiapin og escitalopram

  Publisert 10.10.08

  Utposten

  Mulighetene for farmakokinetisk og farmakologisk interaksjon mellom kvetiapin (Seroquel) og escitalopram (Cipralex) diskuteres på bakgrunn av et spørsmål om bruk hos en eldre kvinne.
  Les mer
 • Association between aortic aneurysm rupture and short-term prednisolone use in two patients...

  Publisert 03.10.08

  Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

  I et brev til redaktøren beskrives to tilfeller av aorta-aneurisme etter korttidsbehandling med prednisolon og en mulig assosiasjon.
  Les mer
 • Enalaprilassosiert utslett og risiko for kryssreaksjon med øvrige ACE-hemmere

  Publisert 26.09.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Mekanismen(e) bak ACE-hemmerutløst urtikaria uten angioødem og andre typer utslett er uavklart, og det synes å være uenighet om slike reaksjoner er immunologisk eller farmakologisk betinget. Det er dermed vanskelig å vurdere risikoen for kryssreaksjon mellom de ulike ACE-hemmerne.
  Les mer
 • Vareniklin for røykeavvenning

  Publisert 16.09.08

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Et betydelig flertall av røykere klarer ikke å slutte, selv med behandling med vareniklin og støttesamtaler. Til tross for dette vil selv en liten økning i antallet som klarer å forbli røykefrie, kunne gi stor helsemessig og samfunnsøkonomisk gevinst.
  Les mer
 • Bruk av NSAIDs ved allergi mot acetylsalisylsyre

  Publisert 25.08.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  En god sykehistorie vil ofte kunne avklare hva slags reaksjon pasienten har hatt på acetylsalisylsyre. En provokasjonstest ved en lungemedisinsk poliklinikk vil kunne avklare om på om en pasient tåler NSAID.
  Les mer
 • Råd om bruk av legemidler i graviditet og forskjeller mellom informasjonskilder

  Publisert 22.08.08

  Drug Safety Journal

  Her presenteres en studie som er utført av medarbeidere ved RELIS Vest og som er publisert i siste nummer av tidsskriftet Drug Safety. I denne studien har vi undersøkt forskjeller mellom RELIS og Felleskatalogen vedrørende råd om bruk av legemidler i graviditet. Vi fant betydelige forskjeller i rådene fra disse to kildene, noe som kan ha kliniske konsekvenser for gravide kvinner og deres foster.
  Les mer
 • Reductil (sibutramin) og graviditet

  Publisert 22.07.08

  Utposten

  RELIS får mange spørsmål om risiko for fosterskader ved utilsiktet bruk av sibutramin i første trimester. Dokumentasjonen på bruk under graviditet er for liten til at man kan utelukke en teratogen effekt, og sibutramin bør seponeres. Eksponering for sibutramin gir ikke grunnlag for provosert abort.
  Les mer
 • Legemiddelbivirkninger – forekomst og vurdering

  Publisert 18.07.08

  Norsk epidemiologi

  Artikkelen beskriver bivirkningsrapporteringen i Norge og evalueringsprosessen for året 2006.
  Les mer
 • Systemiske antihistaminer til gravide, ammende og små barn

  Publisert 26.06.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  En rekke pasienter med pollenallergi trenger i disse dager behandling med antihistaminer. Det aktualiserer valg av medikament til spesielle pasientgrupper som gravide, ammende og små barn. RELIS gir her en oppsummering.
  Les mer
 • Dvergpalmeekstrakt ved benign prostatahyperplasi

  Publisert 11.06.08

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Dvergpalme (Serenoa repens) er et av mange naturmidler som brukes i behandlingen av benign prostatahyperplasi. Nyere studier av god metodologisk kvalitet setter spørsmålstegn ved tidligere konklusjoner om dokumentert effekt. Her følger en gjennomgang av data angående effekt og sikkerhet ved bruk mot benign prostatahyperplasi.
  Les mer
 • Interaksjonspotensiale mellom ranitidin og alkohol

  Publisert 20.05.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Preparatomtalar for ranitidinpreparat inneheld ulike opplysingar om samtidig bruk av alkohol. Mekanismen for ein eventuell interaksjon mellom H2-reseptorantagonistar og alkohol involverer truleg redusert nedbryting av alkohol i magesekken. Det er imidlertid usikkert om interaksjonen er klinisk relevant. Varsemd med alkohol kan likevel vere viktig i denne pasientgruppa, då mange av tilstandane som behandlast med H2-reseptorantagonistar forverrast av alkohol.
  Les mer
 • Behandling av kronisk D-vitaminmangel

  Publisert 09.05.08

  Utposten

  De aller fleste pasientene med D-vitaminmangel kommer til målet med peroral behandling med D-vitamin 20 mcg/dag (800 IE/dag) (Nycoplus® D-vitamin 10 mcg eller Nycoplus® D-vitamin dråper).
  Les mer
 • 'Rødt flagg' - en ny diagnose?

  Publisert 22.04.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Interaksjonsprogrammet i Farmapro, apotekenes datasystem for ekspedering av resepter, er basert på interaksjonsdatabasen DRUID. Hvordan forholder apotekene seg til de forskjellige typer advarsler om interaksjoner i FarmaPro overfor kunde og forskriver, spesielt i en tid da flere og flere apotek tilbyr veiledningssamtaler, samtidig som fokus er rettet mot kostnader ved bruk av offentlige helsetjenester? RELIS diskuterer problemstillingen i lys av en nylig henvendelse.
  Les mer