Publikasjoner

RELIS publiserer jevnlig artikler i tidsskrifter og på hjemmesiden, også utover svar på de spørsmålene vi får. Når du søker på hjemmesiden vår, vil du også få frem aktuelle publiserte artikler. På denne siden har vi samlet disse artiklene, arkivert etter årstall.

 

Nyeste publikasjoner:

 

 • Kontinuerlig inntak av kombinasjonspiller

  Publisert 27.10.08

  Norsk Faramceutisk Tidsskrift

  Kortvarig menstruasjonsforskyvning er uten tilleggsbivirkninger i forhold til vanlig p-pillebruk og antikonseptiv effekt er minst like god ved kontinuerlig inntak av p-piller som ved tradisjonell bruk med blødning hver måned. Langtidseffekter i forhold til kreftrisiko og utvikling av hjerte- og karsykdom etter flere måneders kontinuerlig bruk av p-piller av kombinasjonstypen er foreløpig lite dokumentert.
  Les mer
 • Samtidig bruk av kvetiapin og escitalopram

  Publisert 10.10.08

  Utposten

  Mulighetene for farmakokinetisk og farmakologisk interaksjon mellom kvetiapin (Seroquel) og escitalopram (Cipralex) diskuteres på bakgrunn av et spørsmål om bruk hos en eldre kvinne.
  Les mer
 • Association between aortic aneurysm rupture and short-term prednisolone use in two patients...

  Publisert 03.10.08

  Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

  I et brev til redaktøren beskrives to tilfeller av aorta-aneurisme etter korttidsbehandling med prednisolon og en mulig assosiasjon.
  Les mer
 • Enalaprilassosiert utslett og risiko for kryssreaksjon med øvrige ACE-hemmere

  Publisert 26.09.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Mekanismen(e) bak ACE-hemmerutløst urtikaria uten angioødem og andre typer utslett er uavklart, og det synes å være uenighet om slike reaksjoner er immunologisk eller farmakologisk betinget. Det er dermed vanskelig å vurdere risikoen for kryssreaksjon mellom de ulike ACE-hemmerne.
  Les mer
 • Vareniklin for røykeavvenning

  Publisert 16.09.08

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Et betydelig flertall av røykere klarer ikke å slutte, selv med behandling med vareniklin og støttesamtaler. Til tross for dette vil selv en liten økning i antallet som klarer å forbli røykefrie, kunne gi stor helsemessig og samfunnsøkonomisk gevinst.
  Les mer
 • Bruk av NSAIDs ved allergi mot acetylsalisylsyre

  Publisert 25.08.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  En god sykehistorie vil ofte kunne avklare hva slags reaksjon pasienten har hatt på acetylsalisylsyre. En provokasjonstest ved en lungemedisinsk poliklinikk vil kunne avklare om på om en pasient tåler NSAID.
  Les mer
 • Råd om bruk av legemidler i graviditet og forskjeller mellom informasjonskilder

  Publisert 22.08.08

  Drug Safety Journal

  Her presenteres en studie som er utført av medarbeidere ved RELIS Vest og som er publisert i siste nummer av tidsskriftet Drug Safety. I denne studien har vi undersøkt forskjeller mellom RELIS og Felleskatalogen vedrørende råd om bruk av legemidler i graviditet. Vi fant betydelige forskjeller i rådene fra disse to kildene, noe som kan ha kliniske konsekvenser for gravide kvinner og deres foster.
  Les mer
 • Reductil (sibutramin) og graviditet

  Publisert 22.07.08

  Utposten

  RELIS får mange spørsmål om risiko for fosterskader ved utilsiktet bruk av sibutramin i første trimester. Dokumentasjonen på bruk under graviditet er for liten til at man kan utelukke en teratogen effekt, og sibutramin bør seponeres. Eksponering for sibutramin gir ikke grunnlag for provosert abort.
  Les mer
 • Legemiddelbivirkninger – forekomst og vurdering

  Publisert 18.07.08

  Norsk epidemiologi

  Artikkelen beskriver bivirkningsrapporteringen i Norge og evalueringsprosessen for året 2006.
  Les mer
 • Systemiske antihistaminer til gravide, ammende og små barn

  Publisert 26.06.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  En rekke pasienter med pollenallergi trenger i disse dager behandling med antihistaminer. Det aktualiserer valg av medikament til spesielle pasientgrupper som gravide, ammende og små barn. RELIS gir her en oppsummering.
  Les mer
 • Dvergpalmeekstrakt ved benign prostatahyperplasi

  Publisert 11.06.08

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Dvergpalme (Serenoa repens) er et av mange naturmidler som brukes i behandlingen av benign prostatahyperplasi. Nyere studier av god metodologisk kvalitet setter spørsmålstegn ved tidligere konklusjoner om dokumentert effekt. Her følger en gjennomgang av data angående effekt og sikkerhet ved bruk mot benign prostatahyperplasi.
  Les mer
 • Interaksjonspotensiale mellom ranitidin og alkohol

  Publisert 20.05.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Preparatomtalar for ranitidinpreparat inneheld ulike opplysingar om samtidig bruk av alkohol. Mekanismen for ein eventuell interaksjon mellom H2-reseptorantagonistar og alkohol involverer truleg redusert nedbryting av alkohol i magesekken. Det er imidlertid usikkert om interaksjonen er klinisk relevant. Varsemd med alkohol kan likevel vere viktig i denne pasientgruppa, då mange av tilstandane som behandlast med H2-reseptorantagonistar forverrast av alkohol.
  Les mer
 • Behandling av kronisk D-vitaminmangel

  Publisert 09.05.08

  Utposten

  De aller fleste pasientene med D-vitaminmangel kommer til målet med peroral behandling med D-vitamin 20 mcg/dag (800 IE/dag) (Nycoplus® D-vitamin 10 mcg eller Nycoplus® D-vitamin dråper).
  Les mer
 • 'Rødt flagg' - en ny diagnose?

  Publisert 22.04.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Interaksjonsprogrammet i Farmapro, apotekenes datasystem for ekspedering av resepter, er basert på interaksjonsdatabasen DRUID. Hvordan forholder apotekene seg til de forskjellige typer advarsler om interaksjoner i FarmaPro overfor kunde og forskriver, spesielt i en tid da flere og flere apotek tilbyr veiledningssamtaler, samtidig som fokus er rettet mot kostnader ved bruk av offentlige helsetjenester? RELIS diskuterer problemstillingen i lys av en nylig henvendelse.
  Les mer
 • Interaksjon mellom warfarin og alkohol

  Publisert 22.04.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Programvare i apoteket angir ved ekspedisjon av warfarin (Marevan) at alkohol vil gi økt konsentrasjon av warfarin. Er dette en klinisk relevant interaksjon man burde informere om?
  Les mer
 • Nattlysolje mot atopisk eksem

  Publisert 26.03.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS Nord-Norge har gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon på oral bruk av nattlysolje mot atopisk eksem, og konkluderer med at det ikke er faglig grunnlag for å anbefale slik behandling.
  Les mer
 • 80 mg simvastatin - en eller flere doser?

  Publisert 17.03.08

  Utposten

  I preparatomtaler for simvastatin er det angitt at 80 mg/dag skal doseres 20+20+40 mg. Dette er upraktisk, men skyldes at denne doseringen ble brukt i en studie og senere harmonisering av preparatomtaler. Simvastatin 80 mg kan doseres som engangsdose til kvelden, uansett indikasjon.
  Les mer
 • Gestagener og risiko for redusert beinmasse

  Publisert 21.02.08

  Utposten

  RELIS får ofte spørsmål relatert til bruk av prevensjonsmiddel, og her har vi sett nærare på risiko for redusert beinmasse både ved bruk av p-sprøyte og høgdoserte minipiller.
  Les mer
 • P-piller til kvinner som bruker lamotrigin

  Publisert 15.02.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  P-piller av kombinasjonstypen øker utskillelsen av lamotrigin, og det kan bli behov for høyere dose lamotrigin. Plasmakonsentrasjonen av lamotrigin bør følges ved oppstart/seponering av p-piller. Kvinnen bør kontakte lege dersom hun opplever bivirkninger eller redusert effekt av lamotrigin, eller endret eller unormalt blødningsmønster.
  Les mer
 • Amming og hormonelle prevensjonsmidler

  Publisert 21.01.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Hvilke hormonelle prevensjonsmidler bør forskrives til kvinner som ammer? Som førstevalg anbefales gestagenpreparater (minipiller). Dersom man likevel velger kombinasjonspiller bør lavdosert preparat foretrekkes.
  Les mer
 • Biverknader ved langvarig bruk av pyridoksin

  Publisert 10.12.07

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Nevropatiar er ein kjend komplikasjon ved langvarig bruk av høge dosar pyridoksin. RELIS har gjennomgått litteraturen og funne at dette i hovudsak gjeld bruk av over 1 g pyroksin dagleg i periodar over 2 månader. Pyridoksin-induserte nevropatiar er vanlegvis reversible.
  Les mer
 • Metformin og melkesyreacidose

  Publisert 06.12.07

  Utposten

  RELIS har de siste årene mottatt en rekke bivirkningsrapporter om melkesyreacidose under behandling med metformin. Pasientene hadde varierende grad av nyresvikt med påfølgende metforminintoksikasjon og melkesyreacidose. Dødeligheten er høy uten rask behandling, slik at tidlig diagnose og behandling er meget viktig.
  Les mer
 • Inhalasjonspreparater ved astma under graviditet

  Publisert 13.11.07

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS har gjennomgått nyere litteratur på bruk av inhalasjonspreparater med glukokortikoider og beta-2-agonister ved astma under graviditet. Adekvat behandling av astma anses som svært viktig under graviditet da forverret sykdomsbilde sannsynligvis er relatert til økt risiko for komplikasjoner.
  Les mer
 • Escitalopram og røykeslutt med vareniklin

  Publisert 01.11.07

  Utposten

  I samband med røykeslutt hos ein deprimert pasient er det aktuelt med samtidig bruk av escitalopram og vareniklin (Champix), og lege spør RELIS om fare for interaksjonar. Vareniklin er eit relativt nytt legemiddel med få kjente interaksjonar og eit teoretisk sett lågt generelt interaksjonspotensiale. Det fins ei viss overlapping i biverknadsprofil, men elles er det ikkje sett eller forventa interaksjon mellom vareniklin og escitalopram.
  Les mer
 • Interaksjoner mellom metadon og valerianapreparater

  Publisert 19.10.07

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Valerianaekstrakt kan teoretisk interagere både farmakodynamisk og farmakokinetisk med metadon, og man bør være tilbakeholden med en slik kombinasjon.
  Les mer