Publikasjoner

RELIS publiserer jevnlig artikler i tidsskrifter og på hjemmesiden, også utover svar på de spørsmålene vi får. Når du søker på hjemmesiden vår, vil du også få frem aktuelle publiserte artikler. På denne siden har vi samlet disse artiklene, arkivert etter årstall.

 

Nyeste publikasjoner:

 

 • Samtidig behandling med acetylsalisylsyre og dabigatran

  Publisert 19.03.12

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Dabigatran er godkjend for antikoagulasjonsbehandling ved atrieflimmer, men dosejustering er tilrådd hjå eldre over 80 år. Acetylsalisylsyre bør ikkje brukast saman med dabigatran utan at det er særskild indikasjon for dette, då det er auka risiko for blødning, spesielt GI-blødningar. Dersom det er tilleggsindikasjon for samtidig antikoagulasjonsbehandling og platehemming, er warfarin best studert, og derfor å føretrekkja.
  Les mer
 • Valg av opioid for akutte, sterke smerter på legevakt

  Publisert 27.02.12

  Utposten

  Spørsmål
  En interkommunal legevakt som dekker snaut 20 000 innbyggere reviderer medikamentlisten og ønsker kvalitetssikring i forhold til valg av opioid til injeksjonsbehandling av sterke smerter. Per i dag har legevakten morfin og petidin injeksjonsvæske, men det er stort sett kun morfin som brukes. Legevakten har diskutert dette med anestesiolog ved en akuttmedisinsk avdeling som mener at det er tilstrekkelig med kun morfin. Det er videre spørsmål om hvorvidt legevakten i stedet for petidin bør ha ketobemidon (Ketorax), og hovedargumentet her er morfinallergi. Spørsmålet er derfor: er det tilstrekkelig å kun være utstyrt med morfin på en legevakt av denne størrelsen?

  Les mer
 • Vareniklin ved snusavvenning

  Publisert 20.02.12

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Budskap
  • En studie har vist at vareniklin har bedre effekt enn placebo ved snusavvenning, men over halvparten snuste etter avsluttet vareniklinbehandling.
  • Vareniklin kan gi psykiske bivirkninger, og noe økt risiko for fall/ulykker og kardiovaskulære hendelser.

  Les mer
 • Hvilke bivirkninger skal farmasøyter melde?

  Publisert 23.01.12

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Farmasøyter oppfordres til å være spesielt oppmerksomme på bivirkninger som skyldes feilbruk av reseptfrie legemidler og bivirkninger knyttet til naturmidler. I tillegg ønskes meldinger om nye, ukjente/ubeskrevne bivirkninger av alle legemidler. Dialog med pasienten er viktigere for å trygge legemiddelbruken enn å melde kjente, ikke-alvorlige bivirkninger, også de som oppstår i forbindelse med likeverdig bytte av preparat.
  Les mer
 • Trygg Mammamedisin – nettjeneste for gravide

  Publisert 19.12.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS har siden juni i år gitt råd om legemiddelbruk til gravide og ammende gjennom tjenesten Trygg Mammamedisin. Vi gir her en smakebit på spørsmål og svar fra tryggmammamedisin.no. Spørsmålene er omformulert for å øke lesbarheten.

  Les mer
 • Multinasjonale firma og uetisk markedsføring av legemidler

  Publisert 15.12.11

  Southern Med Review

  En RELIS-ansatt ble invitert til å skrive en leder om markedsføring av produkter, først og fremst i lav- og middelinntektsland, med tvilsom effekt og ofte ikke akseptable bivirkninger. Dette skjer også fra store internasjonale firma som ellers vil fremstå med et godt ’public image’. Lederen tar sitt utgangspunkt i en henvendelse til RELIS. Den berører også den situasjonen at land i EU har preparater på markedet som burde vært fjernet for lenge siden.

  Les mer
 • Vitamin B12 og metforminbehandling

  Publisert 05.12.11

  Utposten

  Metformin kan redusere opptaket av kobalamin fra tarm. Biokjemisk testing for kobalaminmangel kan være indisert hos utvalgte pasienter etter langtidsbruk med metformin. Hos pasienter med kjent kobalaminmangel som blir substituerte med jevnlige kobalamininjeksjoner, vil imidlertid ikke bestemmelse av kobalaminnivåene i blod ha noen verdi. Måling av metylmalonat og homocystein bør brukes hos disse for å finne eventuell intracellulær kobalaminmangel.
  Les mer
 • Er avføringsmidler skadelige for tarmen?

  Publisert 21.11.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  At langvarig bruk av avføringsmidler er skadelig for tarmen tar mange for gitt. En produsent har fjernet informasjon om slike effekter i preparatomtalen med begrunnelse at det ikke dokumentert. I siste nummer av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift vurderer RELIS om det er holdepunkt for at tarmen tar skade av laksantiabruk.
  Les mer
 • Leverbivirkninger av legemidler, natur- og kostholdspreparater

  Publisert 17.11.11

  Liver Biopsy in Modern Medicine

  Jan Schjøtt ved RELIS Vest har nylig publisert en oppsummeringsartikkel om dette temaet, og artikkelen er et kapittel i boken: Liver Biopsy in Mordern Medicine. I dette kapittelet diskuteres bl.a. epidemiologi, klinisk presentasjon, diagnostikk og ulike mekanismer for leverskader av legemidler, og toksiner fra naturpreparat. Kapittelet inneholder en beskrivelse av RELIS rolle i forbindelse med rapporter om leverbivirkninger av Lotus-f3 og Fortodol, og har flere nyttige referanser. Det aktuelle kapittelet og hele læreboken er fritt tilgjengelig i Open Access  og kan leses på nettet eller lastes ned

  Les mer
 • Mulige årsaker og tiltak ved svingende INR

  Publisert 03.11.11

  Utposten

  Svingende INR er relativt vanlig forekommende ved behandling med warfarin. Mange faktorer kan medvirke til variasjon og det er ingen klare retningslinjer for hvor stor variasjon som bør føre til videre utredning. Faktorer som bør vurderes er legemiddel- og naturmiddelinteraksjoner, genetiske forhold, metodologiske og biologiske forhold samt kosthold.
  Les mer
 • Lite evidens for profylakse mot urinveisinfeksjon i sykehjem

  Publisert 01.11.11

  BMC Geriatrics

  Forskrivning av profylakse mot urinveisinfeksjoner (UVI) ble studert i en én-dags punktprevalensstudie hos 1473 sykehjemsbeboere i Norge. 18 % av beboerne fikk forskrevet ett eller flere midler som profylakse mot UVI. Vanligst var metenamin (Hiprex) og C-vitamin, fulgt av østrogen og tranebær. Det var lite eller manglende evidens i litteraturen for hovedparten av forskrivningen.

  Les mer
 • Hvordan er kvaliteten på omtalen av interaksjoner i Felleskatalogen?

  Publisert 17.10.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Opplysningene om interaksjoner i Felleskatalog­tekstene har blitt sammenliknet med tilsvarende informasjon i tre mye brukte referansekilder om interaksjoner. Felleskatalog-tekstenes beskrivelse av klinisk relevante interaksjoner og håndterings­anbefalinger er mangelfull og stemmer ofte ikke overens med andre kilder.
  Les mer
 • Linicin og hodelus

  Publisert 17.10.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS har fått spørsmål om det er dokumentert at Linicin har effekt mot hodelus. Produktserien Linicin består av forebyggende spray, shampo og løsning. Alle produktene inneholder forskjellig virkestoffer (vitex-ekstrakt/mentandiol, grapefruktekstrakt og dimetikon). Det er bare dimetikon som er anbefalt til behandling av hodelus i terapiretningslinjer. For Linicin-produktene har vi kun funnet fire publiserte studier, og tre av disse er laboratorieforsøk. Artiklene refereres.
  Les mer
 • Gravide, ammende og legemidle

  Publisert 10.10.11

  Utposten

  Åtte av ti norske kvinner bruker legemidler i svangerskapet. samtidig er det en utbredt oppfatning at legemidler kan gi fosterskader. RELIS ønsker gjennom pilotprosjektet trygg mammamedisin å bidra til økt trygghet rundt legemiddelbruk hos kvinner som trenger behandling i graviditet- og/eller ammeperiode.
  Les mer
 • Metotreksat doseres ofte feil

  Publisert 29.09.11

  Sykepleien

  Overdosering av metotreksat kan ha svært alvorlige følger for pasientene. For å unngå feilbruk kreves det god informasjon og samarbeid mellom pasient og helsepersonell.
  Les mer
 • Tamoksifen og nikotintyggegummi

  Publisert 19.09.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS har sett på muligheten for en interaksjon mellom tamoksifen og nikotin- tyggegummi, og kan ikke finne at en interaksjon mellom tamoksifen og nikotin tyggegummi er kjent. Vi har også undersøkt om det er kjente alvorlige bivirkninger ved langtidsbruk av nikotinpreparatet, spesielt med hensyn til kreft i munnhulen. RELIS finner ikke at langtidsbruk av nikotin tyggegummi så langt er assosiert med alvorlige bivirkninger som kreft.
  Les mer
 • Nye modeller for utvikling av legemidler for fattige land

  Publisert 16.09.11

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Med høstens fokus på global helse har RELIS rettet blikket utover Norges grenser og mot internasjonal legemiddelpolitikk. Denne kronikken inngår i høstens kronikkserie om global helse i Tidsskrift for Den norske legeforening.
  Les mer
 • Tilgang til og pris på legemidler globalt

  Publisert 16.09.11

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Med høstens fokus på global helse har RELIS rettet blikket utover Norges grenser og mot internasjonal legemiddelpolitikk. Denne kronikken inngår i høstens kronikkserie om global helse i Tidsskrift for Den norske legeforening.
  Les mer
 • Profylaktisk behandling etter varicellaeksponering

  Publisert 06.09.11

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Varicella (vannkopper) kan ha alvorlig og noen ganger fatalt forløp, spesielt hos immunkompromitterte personer. Det kan være behov for profylakse mot varicella til noen grupper av eksponerte pasienter. Forfattere fra RELIS og Avdeling for smittevern ved Oslo universitetsykehus har undersøkt hvilken dokumentasjon som foreligger for profylaktiske tiltak etter eksponering for varicella-zoster-virus. De fant at det er lite og svak dokumentasjon for at profylaktiske tiltak etter eksponering for varicella-zoster-virus reduserer risiko for utvikling av varicella og sykdommens alvorlighetsgrad. Det er noe dokumentasjon for at passiv immunisering med varicella-zoster-immunglobulin (VZIG) innen 72 - 96 timer etter eksponering reduserer risiko for alvorlig forløp av varicellainfeksjon. Profylaktisk aciklovir har vist bedre effekt på sykdomsrate enn kontroll i flere studier, i hovedsak med friske barn, men studiene er små og har varierende kvalitet. Vaksinasjon etter eksponering er vist å redusere sykdomsrate og alvorlighetsgrad av varicella hos friske barn.
  Les mer
 • Profylakse mot urinveisinfeksjon

  Publisert 22.08.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Metenaminhippurat (Hiprex) brukes som profylakse mot urinveisinfeksjon (UVI), og har ingen plass i selve behandlingen av UVI. Ved samtidig antibiotikabehandling av UVI, enten i terapeutiske eller profylaktiske doser, anses det som unødvendig å bruke metenaminhippurat, men det er neppe skadelig.
  Les mer
 • Ivabradin og mareritt – en ny bivirkning?

  Publisert 14.07.11

  European Journal of Clinical Pharmacology

  RELIS har i samarbeid med melder nylig publisert en bivirkningskasuistikk om mareritt ved bruk av et relativt nytt legemiddel, ivabradin, som i utgangspunktet ikke er forventet å gi sentralnervøse bivirkninger.
  Les mer
 • Smertelindring etter gastric bypass-operasjon

  Publisert 28.06.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Farmakokinetiske forhold etter gastric bypass-operasjon er ikke godt dokumentert, men enkelte studier tyder på redusert absorpsjon av legemidler. Paracetamol er førstevalg som smerte­lindring til pasienter med gastric bypass, mens NSAIDs og ASA bør unngås.
  Les mer
 • Prevensjon og bruk av lamotrigin

  Publisert 15.06.11

  Utposten

  RELIS har sett på bruk av lamotrigin og hormonholdig prevensjon. Det er ikke grunn til å forvente at lamotrigin nedsetter effekten av p-piller, men få studier har undersøkt dette. Østrogener reduserer serumkonsentrasjonen av lamotrigin, og ved seponering av p-piller bør doserreduksjon vurderes og plamakonsentrasjonen av lamotrigin monitoreres. Vi har i artikkelen også sett på rene gestagenpreparater og lamotrigin
  Les mer
 • Lav serum-ferritin – bivirkninger og preparatvalg

  Publisert 09.06.11

  Utposten

  RELIS får ofte spørsmål om effekt av forskjellige jernprodukter ved behandling av jernmangel og om hvordan lave serum-ferritinverdier skal håndteres. Artikkelen oppsummerer symptomer, preparatvalg, bivirkninger og behandlingsmål.
  Les mer
 • Allergibehandling av gravide og ammende

  Publisert 23.05.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS publiserer hvert år en oppsummering over aktuelle legemidler for systemisk og lokalbehandling til gravide og ammende med pollenallergi. Nå er våren her igjen, og igjen mottar vi mange spørsmål om behandlingsalterantiver til disse pasientgruppene. Vi har derfor på ny gjort en oppdatert systematisk gjennomgang av litteraturen på området, og funnet enkelte nye publikasjoner. Disse inneholder data som understøtter tidligere funn og bekrefter våre tidligere konklusjoner. Nytt i år er et avsnitt om hyposensibilisering med allergenekstrakter.

  Les mer