Publikasjoner

RELIS publiserer jevnlig artikler i tidsskrifter og på hjemmesiden, også utover svar på de spørsmålene vi får. Når du søker på hjemmesiden vår, vil du også få frem aktuelle publiserte artikler. På denne siden har vi samlet disse artiklene, arkivert etter årstall.

 

Nyeste publikasjoner:

 

 • Lite evidens for profylakse mot urinveisinfeksjon i sykehjem

  Publisert 01.11.11

  BMC Geriatrics

  Forskrivning av profylakse mot urinveisinfeksjoner (UVI) ble studert i en én-dags punktprevalensstudie hos 1473 sykehjemsbeboere i Norge. 18 % av beboerne fikk forskrevet ett eller flere midler som profylakse mot UVI. Vanligst var metenamin (Hiprex) og C-vitamin, fulgt av østrogen og tranebær. Det var lite eller manglende evidens i litteraturen for hovedparten av forskrivningen.

  Les mer
 • Hvordan er kvaliteten på omtalen av interaksjoner i Felleskatalogen?

  Publisert 17.10.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Opplysningene om interaksjoner i Felleskatalog­tekstene har blitt sammenliknet med tilsvarende informasjon i tre mye brukte referansekilder om interaksjoner. Felleskatalog-tekstenes beskrivelse av klinisk relevante interaksjoner og håndterings­anbefalinger er mangelfull og stemmer ofte ikke overens med andre kilder.
  Les mer
 • Linicin og hodelus

  Publisert 17.10.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS har fått spørsmål om det er dokumentert at Linicin har effekt mot hodelus. Produktserien Linicin består av forebyggende spray, shampo og løsning. Alle produktene inneholder forskjellig virkestoffer (vitex-ekstrakt/mentandiol, grapefruktekstrakt og dimetikon). Det er bare dimetikon som er anbefalt til behandling av hodelus i terapiretningslinjer. For Linicin-produktene har vi kun funnet fire publiserte studier, og tre av disse er laboratorieforsøk. Artiklene refereres.
  Les mer
 • Gravide, ammende og legemidle

  Publisert 10.10.11

  Utposten

  Åtte av ti norske kvinner bruker legemidler i svangerskapet. samtidig er det en utbredt oppfatning at legemidler kan gi fosterskader. RELIS ønsker gjennom pilotprosjektet trygg mammamedisin å bidra til økt trygghet rundt legemiddelbruk hos kvinner som trenger behandling i graviditet- og/eller ammeperiode.
  Les mer
 • Metotreksat doseres ofte feil

  Publisert 29.09.11

  Sykepleien

  Overdosering av metotreksat kan ha svært alvorlige følger for pasientene. For å unngå feilbruk kreves det god informasjon og samarbeid mellom pasient og helsepersonell.
  Les mer
 • Tamoksifen og nikotintyggegummi

  Publisert 19.09.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS har sett på muligheten for en interaksjon mellom tamoksifen og nikotin- tyggegummi, og kan ikke finne at en interaksjon mellom tamoksifen og nikotin tyggegummi er kjent. Vi har også undersøkt om det er kjente alvorlige bivirkninger ved langtidsbruk av nikotinpreparatet, spesielt med hensyn til kreft i munnhulen. RELIS finner ikke at langtidsbruk av nikotin tyggegummi så langt er assosiert med alvorlige bivirkninger som kreft.
  Les mer
 • Nye modeller for utvikling av legemidler for fattige land

  Publisert 16.09.11

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Med høstens fokus på global helse har RELIS rettet blikket utover Norges grenser og mot internasjonal legemiddelpolitikk. Denne kronikken inngår i høstens kronikkserie om global helse i Tidsskrift for Den norske legeforening.
  Les mer
 • Tilgang til og pris på legemidler globalt

  Publisert 16.09.11

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Med høstens fokus på global helse har RELIS rettet blikket utover Norges grenser og mot internasjonal legemiddelpolitikk. Denne kronikken inngår i høstens kronikkserie om global helse i Tidsskrift for Den norske legeforening.
  Les mer
 • Profylaktisk behandling etter varicellaeksponering

  Publisert 06.09.11

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Varicella (vannkopper) kan ha alvorlig og noen ganger fatalt forløp, spesielt hos immunkompromitterte personer. Det kan være behov for profylakse mot varicella til noen grupper av eksponerte pasienter. Forfattere fra RELIS og Avdeling for smittevern ved Oslo universitetsykehus har undersøkt hvilken dokumentasjon som foreligger for profylaktiske tiltak etter eksponering for varicella-zoster-virus. De fant at det er lite og svak dokumentasjon for at profylaktiske tiltak etter eksponering for varicella-zoster-virus reduserer risiko for utvikling av varicella og sykdommens alvorlighetsgrad. Det er noe dokumentasjon for at passiv immunisering med varicella-zoster-immunglobulin (VZIG) innen 72 - 96 timer etter eksponering reduserer risiko for alvorlig forløp av varicellainfeksjon. Profylaktisk aciklovir har vist bedre effekt på sykdomsrate enn kontroll i flere studier, i hovedsak med friske barn, men studiene er små og har varierende kvalitet. Vaksinasjon etter eksponering er vist å redusere sykdomsrate og alvorlighetsgrad av varicella hos friske barn.
  Les mer
 • Profylakse mot urinveisinfeksjon

  Publisert 22.08.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Metenaminhippurat (Hiprex) brukes som profylakse mot urinveisinfeksjon (UVI), og har ingen plass i selve behandlingen av UVI. Ved samtidig antibiotikabehandling av UVI, enten i terapeutiske eller profylaktiske doser, anses det som unødvendig å bruke metenaminhippurat, men det er neppe skadelig.
  Les mer
 • Ivabradin og mareritt – en ny bivirkning?

  Publisert 14.07.11

  European Journal of Clinical Pharmacology

  RELIS har i samarbeid med melder nylig publisert en bivirkningskasuistikk om mareritt ved bruk av et relativt nytt legemiddel, ivabradin, som i utgangspunktet ikke er forventet å gi sentralnervøse bivirkninger.
  Les mer
 • Smertelindring etter gastric bypass-operasjon

  Publisert 28.06.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Farmakokinetiske forhold etter gastric bypass-operasjon er ikke godt dokumentert, men enkelte studier tyder på redusert absorpsjon av legemidler. Paracetamol er førstevalg som smerte­lindring til pasienter med gastric bypass, mens NSAIDs og ASA bør unngås.
  Les mer
 • Prevensjon og bruk av lamotrigin

  Publisert 15.06.11

  Utposten

  RELIS har sett på bruk av lamotrigin og hormonholdig prevensjon. Det er ikke grunn til å forvente at lamotrigin nedsetter effekten av p-piller, men få studier har undersøkt dette. Østrogener reduserer serumkonsentrasjonen av lamotrigin, og ved seponering av p-piller bør doserreduksjon vurderes og plamakonsentrasjonen av lamotrigin monitoreres. Vi har i artikkelen også sett på rene gestagenpreparater og lamotrigin
  Les mer
 • Lav serum-ferritin – bivirkninger og preparatvalg

  Publisert 09.06.11

  Utposten

  RELIS får ofte spørsmål om effekt av forskjellige jernprodukter ved behandling av jernmangel og om hvordan lave serum-ferritinverdier skal håndteres. Artikkelen oppsummerer symptomer, preparatvalg, bivirkninger og behandlingsmål.
  Les mer
 • Allergibehandling av gravide og ammende

  Publisert 23.05.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS publiserer hvert år en oppsummering over aktuelle legemidler for systemisk og lokalbehandling til gravide og ammende med pollenallergi. Nå er våren her igjen, og igjen mottar vi mange spørsmål om behandlingsalterantiver til disse pasientgruppene. Vi har derfor på ny gjort en oppdatert systematisk gjennomgang av litteraturen på området, og funnet enkelte nye publikasjoner. Disse inneholder data som understøtter tidligere funn og bekrefter våre tidligere konklusjoner. Nytt i år er et avsnitt om hyposensibilisering med allergenekstrakter.

  Les mer
 • Naltrekson - høye forventninger til lave doser

  Publisert 20.05.11

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Lave doser av opioidantagonisten naltrekson hevdes på flere nettsteder å hjelpe mot en rekke alvorlige sykdommer som multippel sklerose, Crohns sykdom, revmatiske lidelser, kreft og hiv-infeksjon. Vi har sett på dokumentasjonen bak noen av påstandene.
  Les mer
 • Bruk av johannesurt mot mild depresjon

  Publisert 19.05.11

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Johannesurt (Hypericum perforatum, prikkperikum) er et naturlegemiddel som selges reseptfritt på apotek til bruk mot lettere depresjon. I motsetning til mange andre naturlegemidler finnes det noe dokumentasjon om klinisk effekt og risiko ved bruk av johannesurt. Særlig kjent er interaksjonspotensialet, som kan representere et alvorlig problem.
  Les mer
 • Legemiddelhypersensitivitet - involverte legemidler og kliniske kjennetegn

  Publisert 19.05.11

  Pharmacoepidemiology and Drug Safety

  Legemiddelhypersensitvitet i en norsk populasjon er i denne studien forsøkt karakterisert med hensyn på involverte legemidler og kliniske reaksjoner. Hudsymptomer var de hyppigste forekommende symptomer, men livstruende reaksjoner som anafylaksi ble sett hos 28 % av pasientene. Antibiotika og NSAIDs var de hyppigst impliserte legemidlene. Mistenkt hypersensitivitet for legemidler var testet med hudtester, laboratorieundersøkelser og provokasjonstester.
  Les mer
 • Legemiddelbruk blant gravide i Norge

  Publisert 16.05.11

  En høy andel gravide kvinner har behov for å bruke legemidler en eller annen gang i løpet av svangerskapet. Mange er likevel engstelige for å bruke legemidler i svangerskapet og har en høyere terskel for å bruke legemidler når de er gravide og både gravide og helsepersonell har et stort behov for legemiddelinformasjon.
  Les mer
 • Kosttilskuddet som nekter å dø: Hjelper Q10 mot statininduserte muskelbivirkninger?

  Publisert 26.04.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Koenzym Q10 er fremdeles et populært kosttilskudd som i USA kun overgås av omega-3 og multivitaminer. RELIS har fått en del henvendelser i forbindelse med at enkelte norske apotek anbefaler bruk av Q10 ved statininduserte muskelbivirkninger. Er det grunnlag for dette?
  Les mer
 • Serotonergt syndrom - en særegen legemiddelbivirkning

  Publisert 08.04.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Denne artikkelen gir en oversikt over symptomer ved serotonergt syndrom, hvilke legemidler og legemiddelkombinasjoner som kan utløse et slikt syndrom, og aktuell behandling.
  Les mer
 • Acetylsalisylsyre - "pillen mot nesten alt"?

  Publisert 24.03.11

  Utposten

  I en nyhetsartikkel omtales Acetylsalisylsyre (ASA) som pillen som har forebyggende effekt ikke bare mot hjerte- og karsykdom, men også mot kreft, diabetes, demens med mer. Det henvises til en Lancet-artikkel som omhandler risiko for å dø pga. av kreft hos pasienter som fikk ASA som tromboseprofylakse. Denne artikkelen diskuteres og det konkluderes med at det per dags dato ikke er grunnlag for å anbefale at ASA brukes utover det som er gjeldende anbefalinger i dag.
  Les mer
 • Ulike interaksjonsopplysninger mellom databaser og i preparatomtaler

  Publisert 22.03.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Én enkelt kilde eller automatiserte systemer kan ikke erstatte fagkunnskap og egen vurdering av interaksjonspotensiale og mulige konsekvenser. Mangel på interaksjonsadvarsel betyr ikke at en interaksjon ikke kan forekomme.
  Les mer
 • Starte opp og slutte med et antidepressivum – like lett?

  Publisert 21.03.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Hvilket antidepressivum legen velger til en deprimert pasient, kan ha konsekvenser den dagen det skal seponeres. Antidepressivas farmakodynamiske og -kinetiske egenskaper har betydning for risiko for seponeringsreaksjoner.
  Les mer
 • Sikkerhet ved langtidsbehandling med protonpumpehemmere

  Publisert 24.02.11

  Utposten

  RELIS har fått spørsmål om risiko forbundet med langtidsbruk av protonpumpehemmere (PPI) hos pasient som flere ganger har fått magesår etter dosereduksjon av esomeprazol fra 40 til 20 mg daglig. Tilgjengelig informasjon indikerer ikke høy risiko for alvorlige bivirkninger som kreft, men dokumentasjonsgrunnlaget er for tynt til å vurdere en mulig økt risiko for brudd og infeksjoner. Teoretisk kan redusert syresekresjon medføre redusert opptak av næringsstoffer som jern, vitamin B12, kalsium og magnesium, men denne effekten synes ikke å gi klinisk relevante komplikasjoner. Bruk av PPI kan imidlertid maskere symptomer på kreft i magesekken.
  Les mer