Publikasjoner

RELIS publiserer jevnlig artikler i tidsskrifter og på hjemmesiden, også utover svar på de spørsmålene vi får. Når du søker på hjemmesiden vår, vil du også få frem aktuelle publiserte artikler. På denne siden har vi samlet disse artiklene, arkivert etter årstall.

 

Nyeste publikasjoner:

 

 • Profylakse mot urinveisinfeksjon

  Publisert 22.08.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Metenaminhippurat (Hiprex) brukes som profylakse mot urinveisinfeksjon (UVI), og har ingen plass i selve behandlingen av UVI. Ved samtidig antibiotikabehandling av UVI, enten i terapeutiske eller profylaktiske doser, anses det som unødvendig å bruke metenaminhippurat, men det er neppe skadelig.
  Les mer
 • Ivabradin og mareritt – en ny bivirkning?

  Publisert 14.07.11

  European Journal of Clinical Pharmacology

  RELIS har i samarbeid med melder nylig publisert en bivirkningskasuistikk om mareritt ved bruk av et relativt nytt legemiddel, ivabradin, som i utgangspunktet ikke er forventet å gi sentralnervøse bivirkninger.
  Les mer
 • Smertelindring etter gastric bypass-operasjon

  Publisert 28.06.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Farmakokinetiske forhold etter gastric bypass-operasjon er ikke godt dokumentert, men enkelte studier tyder på redusert absorpsjon av legemidler. Paracetamol er førstevalg som smerte­lindring til pasienter med gastric bypass, mens NSAIDs og ASA bør unngås.
  Les mer
 • Prevensjon og bruk av lamotrigin

  Publisert 15.06.11

  Utposten

  RELIS har sett på bruk av lamotrigin og hormonholdig prevensjon. Det er ikke grunn til å forvente at lamotrigin nedsetter effekten av p-piller, men få studier har undersøkt dette. Østrogener reduserer serumkonsentrasjonen av lamotrigin, og ved seponering av p-piller bør doserreduksjon vurderes og plamakonsentrasjonen av lamotrigin monitoreres. Vi har i artikkelen også sett på rene gestagenpreparater og lamotrigin
  Les mer
 • Lav serum-ferritin – bivirkninger og preparatvalg

  Publisert 09.06.11

  Utposten

  RELIS får ofte spørsmål om effekt av forskjellige jernprodukter ved behandling av jernmangel og om hvordan lave serum-ferritinverdier skal håndteres. Artikkelen oppsummerer symptomer, preparatvalg, bivirkninger og behandlingsmål.
  Les mer
 • Allergibehandling av gravide og ammende

  Publisert 23.05.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS publiserer hvert år en oppsummering over aktuelle legemidler for systemisk og lokalbehandling til gravide og ammende med pollenallergi. Nå er våren her igjen, og igjen mottar vi mange spørsmål om behandlingsalterantiver til disse pasientgruppene. Vi har derfor på ny gjort en oppdatert systematisk gjennomgang av litteraturen på området, og funnet enkelte nye publikasjoner. Disse inneholder data som understøtter tidligere funn og bekrefter våre tidligere konklusjoner. Nytt i år er et avsnitt om hyposensibilisering med allergenekstrakter.

  Les mer
 • Naltrekson - høye forventninger til lave doser

  Publisert 20.05.11

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Lave doser av opioidantagonisten naltrekson hevdes på flere nettsteder å hjelpe mot en rekke alvorlige sykdommer som multippel sklerose, Crohns sykdom, revmatiske lidelser, kreft og hiv-infeksjon. Vi har sett på dokumentasjonen bak noen av påstandene.
  Les mer
 • Bruk av johannesurt mot mild depresjon

  Publisert 19.05.11

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Johannesurt (Hypericum perforatum, prikkperikum) er et naturlegemiddel som selges reseptfritt på apotek til bruk mot lettere depresjon. I motsetning til mange andre naturlegemidler finnes det noe dokumentasjon om klinisk effekt og risiko ved bruk av johannesurt. Særlig kjent er interaksjonspotensialet, som kan representere et alvorlig problem.
  Les mer
 • Legemiddelhypersensitivitet - involverte legemidler og kliniske kjennetegn

  Publisert 19.05.11

  Pharmacoepidemiology and Drug Safety

  Legemiddelhypersensitvitet i en norsk populasjon er i denne studien forsøkt karakterisert med hensyn på involverte legemidler og kliniske reaksjoner. Hudsymptomer var de hyppigste forekommende symptomer, men livstruende reaksjoner som anafylaksi ble sett hos 28 % av pasientene. Antibiotika og NSAIDs var de hyppigst impliserte legemidlene. Mistenkt hypersensitivitet for legemidler var testet med hudtester, laboratorieundersøkelser og provokasjonstester.
  Les mer
 • Legemiddelbruk blant gravide i Norge

  Publisert 16.05.11

  En høy andel gravide kvinner har behov for å bruke legemidler en eller annen gang i løpet av svangerskapet. Mange er likevel engstelige for å bruke legemidler i svangerskapet og har en høyere terskel for å bruke legemidler når de er gravide og både gravide og helsepersonell har et stort behov for legemiddelinformasjon.
  Les mer
 • Kosttilskuddet som nekter å dø: Hjelper Q10 mot statininduserte muskelbivirkninger?

  Publisert 26.04.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Koenzym Q10 er fremdeles et populært kosttilskudd som i USA kun overgås av omega-3 og multivitaminer. RELIS har fått en del henvendelser i forbindelse med at enkelte norske apotek anbefaler bruk av Q10 ved statininduserte muskelbivirkninger. Er det grunnlag for dette?
  Les mer
 • Serotonergt syndrom - en særegen legemiddelbivirkning

  Publisert 08.04.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Denne artikkelen gir en oversikt over symptomer ved serotonergt syndrom, hvilke legemidler og legemiddelkombinasjoner som kan utløse et slikt syndrom, og aktuell behandling.
  Les mer
 • Acetylsalisylsyre - "pillen mot nesten alt"?

  Publisert 24.03.11

  Utposten

  I en nyhetsartikkel omtales Acetylsalisylsyre (ASA) som pillen som har forebyggende effekt ikke bare mot hjerte- og karsykdom, men også mot kreft, diabetes, demens med mer. Det henvises til en Lancet-artikkel som omhandler risiko for å dø pga. av kreft hos pasienter som fikk ASA som tromboseprofylakse. Denne artikkelen diskuteres og det konkluderes med at det per dags dato ikke er grunnlag for å anbefale at ASA brukes utover det som er gjeldende anbefalinger i dag.
  Les mer
 • Ulike interaksjonsopplysninger mellom databaser og i preparatomtaler

  Publisert 22.03.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Én enkelt kilde eller automatiserte systemer kan ikke erstatte fagkunnskap og egen vurdering av interaksjonspotensiale og mulige konsekvenser. Mangel på interaksjonsadvarsel betyr ikke at en interaksjon ikke kan forekomme.
  Les mer
 • Starte opp og slutte med et antidepressivum – like lett?

  Publisert 21.03.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Hvilket antidepressivum legen velger til en deprimert pasient, kan ha konsekvenser den dagen det skal seponeres. Antidepressivas farmakodynamiske og -kinetiske egenskaper har betydning for risiko for seponeringsreaksjoner.
  Les mer
 • Sikkerhet ved langtidsbehandling med protonpumpehemmere

  Publisert 24.02.11

  Utposten

  RELIS har fått spørsmål om risiko forbundet med langtidsbruk av protonpumpehemmere (PPI) hos pasient som flere ganger har fått magesår etter dosereduksjon av esomeprazol fra 40 til 20 mg daglig. Tilgjengelig informasjon indikerer ikke høy risiko for alvorlige bivirkninger som kreft, men dokumentasjonsgrunnlaget er for tynt til å vurdere en mulig økt risiko for brudd og infeksjoner. Teoretisk kan redusert syresekresjon medføre redusert opptak av næringsstoffer som jern, vitamin B12, kalsium og magnesium, men denne effekten synes ikke å gi klinisk relevante komplikasjoner. Bruk av PPI kan imidlertid maskere symptomer på kreft i magesekken.
  Les mer
 • Laktoseintoleranse og legemidler med laktose

  Publisert 21.02.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Mange pasienter med laktoseintoleranse tror at de overhodet ikke kan ta legemidler tilsatt laktose. En gjennomgang av litteraturen tyder imidlertid på at de aller fleste pasientene med laktoseintoleranse kan bruke legemidler tilsatt laktose fordi mengde laktose er for lavt til å gi symptomer.
  Les mer
 • Alvorlige hudreaksjoner av ketoprofen gel

  Publisert 24.01.11

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Relis har tidligere gjort oppmerksom på risikoen for alvorlige hudreaksjoner ved bruk av ketoprofen gel. Omtalen er nå også blitt publisert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT).
  Les mer
 • Warfarin-blødninger og interaksjoner

  Publisert 10.01.11

  British Journal of Clinical Pharmacology

  Ved en gjennomgang av bivirkningsmeldinger på blødninger sendt til RELIS fra 2003 til 2006 ble det funnet 289 meldinger på warfarin. En analyse av disse viste at potensielt interagerende legemidler var brukt i over 50 % av blødningstilfellene, og bare i en liten andel av disse var interaksjon angitt av legene som sendte meldingene. Dette viser en underrapportering av interaksjoner som årsak til warfarinblødninger, og underrapporteringen var større for farmakokinetiske enn for farmakodynamiske interaksjoner.

  Les mer
 • Slimhinneavsvellende nesedråper/nesespray til små barn

  Publisert 20.12.10

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Slimhinneavsvellende legemidler anbefales ikke lenger til barn under to år etter en revurdering av nytte-risikoforholdet. I artikkelen gjengis bakgrunnen for denne endringen. Skylling med saltvannsoppløsning anbefales nå som førstevalg ved egenbehandling av forkjølelse hos små barn.
  Les mer
 • Amiodaron ved overfølsomhet overfor jod

  Publisert 25.11.10

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Amiodaron inneholder to jodatomer, og flere kilder anbefaler forsiktighet ved bruk hos pasienter med overfølsomhet mot jod, inkludert joderte kontrastvæsker. Det foreligger imidlertid lite dokumentasjon på kryssensitivitet mellom amiodaron og joderte kontrastvæsker.
  Les mer
 • Gir kombinasjon av SSRI med platehemmere eller NSAID økt frekvens av blødninger?

  Publisert 28.10.10

  Utposten

  Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) kan gi økt blødningstendens. Mekanismen som antas å ligge til grunn er at SSRI i terapeutiske doser kan hemme serotoninopptak og føre til serotoninmangel i blodplatene. Serotoninfrigjøring fra platene er viktig for regulering av hemostatisk respons på skader ved å potensere plateaggregasjon.
  Les mer
 • Profylaktisk bruk av protonpumpehemmere

  Publisert 28.10.10

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS har mottatt et spørsmål om rutinemessig bruk av protonpumpehemmere (PPI) for å forebygge gastrointestinale blødninger hos pasienter som får samtidig behandling med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og non-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) eller acetylsalisylsyre (ASA).
  Les mer
 • Hyponatremi hos pasienter med schizofreni – en underkjent legemiddelbivirkning?

  Publisert 20.10.10

  Utposten

  Hyponatremi ses hos omtrent 4 % av alle pasienter med schizofreni. Hyponatremien kan skyldes den underliggende sykdommen, være forårsaket av en psykogen polydipsi eller være en legemiddelbivirkning. En rekke ulike antipsykotika har vært assosiert med utvikling av hyponatremi. Siden symptomene gjerne er diffuse og uspesifikke, er det all grunn til å være oppmerksom på denne bivirkningen.
  Les mer
 • Redusert effekt av levotyroksin (Levaxin) ved samtidig bruk av soyatilskudd

  Publisert 21.09.10

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  En pasient fortalte ved siste legebesøk at hun hadde lest om en mulig interaksjon mellom soya og tyroksin i medlemsbladet til Norsk Thyreoideaforbund. Legen fant ikke at interaksjonen var beskrevet i preparatomtalen for Levaxin. Hun tok kontakt med RELIS og bad om en vurdering.

  Les mer