2008

 • Idoform og antibiotikainntak

  Publisert 22.12.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  En farmasøyt er i tvil om Idoform og antibiotika kan tas sammen. Informasjonsskrivet på apoteket inneholder ikke noe om dette. Bør alle som får antibiotika bruke probiotika som Idoform for å unngå diaré?
  Les mer
 • Evaluering av RELIS sin tjeneste vedrørende legemidler og graviditet

  Publisert 09.12.08

  European Journal of Clinical Pharmacology

  Her presenteres en studie som er utført av medarbeidere ved RELIS Vest og som er publisert i European Journal of Clinical Pharmacology. I denne spørreundersøkelsen fant vi at legene som spør RELIS om legemidler og graviditet i stor grad var fornøyde med RELIS sine svar og at rådene i de fleste tilfellene hadde konsekvenser for rådgiving av den enkelte gravide kvinne.
  Les mer
 • Karbamazepin og kryptogen organiserende pneumonitt

  Publisert 05.12.08

  Utposten

  RELIS har mottatt en bivirkningsmelding om en pasient som utviklet kryptogen organiserende pneumonitt ved bruk av karbamazepin (Trimonil Retard). Ved søk i litteraturen finnes flere rapporter om bronchiolitis obliterans organising pneumonia (BOOP) ved bruk av karbamazepin. Symptomene har oppstått fra to uker til flere år etter oppstart av behandling, og har vært reversible ved seponering og medikamentell behandling.
  Les mer
 • Bivirkninger ved generisk bytte i Norge i 2005

  Publisert 04.12.08

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Om lag halvparten av bivirkningsmeldingene ved likeverdig bytte i 2005 var av en slik kvalitet at de kunne brukes til signalgenerering. Likeverdig bytte ser ikke ut til å representere et sikkerhetsproblem og er nå tatt av overvåkingslisten. Meldingene indikerer likevel at pasienter kan oppleve ubehag relatert til byttesituasjonen som kan berettige å bytte tilbake til opprinnelig preparat.
  Les mer
 • Melding av bivirkninger hos barn

  Publisert 24.11.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS og Statens legemiddelverket setter nå fokus på rapportering av bivirkninger hos barn for å øke kunnskapen om bivirkningsrisiko forbundet med legemiddelbehandling av barn.
  Les mer
 • Kontinuerlig inntak av kombinasjonspiller

  Publisert 27.10.08

  Norsk Faramceutisk Tidsskrift

  Kortvarig menstruasjonsforskyvning er uten tilleggsbivirkninger i forhold til vanlig p-pillebruk og antikonseptiv effekt er minst like god ved kontinuerlig inntak av p-piller som ved tradisjonell bruk med blødning hver måned. Langtidseffekter i forhold til kreftrisiko og utvikling av hjerte- og karsykdom etter flere måneders kontinuerlig bruk av p-piller av kombinasjonstypen er foreløpig lite dokumentert.
  Les mer
 • Samtidig bruk av kvetiapin og escitalopram

  Publisert 10.10.08

  Utposten

  Mulighetene for farmakokinetisk og farmakologisk interaksjon mellom kvetiapin (Seroquel) og escitalopram (Cipralex) diskuteres på bakgrunn av et spørsmål om bruk hos en eldre kvinne.
  Les mer
 • Association between aortic aneurysm rupture and short-term prednisolone use in two patients...

  Publisert 03.10.08

  Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

  I et brev til redaktøren beskrives to tilfeller av aorta-aneurisme etter korttidsbehandling med prednisolon og en mulig assosiasjon.
  Les mer
 • Enalaprilassosiert utslett og risiko for kryssreaksjon med øvrige ACE-hemmere

  Publisert 26.09.08

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Mekanismen(e) bak ACE-hemmerutløst urtikaria uten angioødem og andre typer utslett er uavklart, og det synes å være uenighet om slike reaksjoner er immunologisk eller farmakologisk betinget. Det er dermed vanskelig å vurdere risikoen for kryssreaksjon mellom de ulike ACE-hemmerne.
  Les mer
 • Vareniklin for røykeavvenning

  Publisert 16.09.08

  Tidsskrift for Den norske legeforening

  Et betydelig flertall av røykere klarer ikke å slutte, selv med behandling med vareniklin og støttesamtaler. Til tross for dette vil selv en liten økning i antallet som klarer å forbli røykefrie, kunne gi stor helsemessig og samfunnsøkonomisk gevinst.
  Les mer