Nytt om bivirkninger

 • Diabetesmidler kan gi ketoacidose

  Publisert 31.08.15

  Det er rapportert at pasienter med diabetes type 2 som behandles med såkalte SGLT2-hemmere kan få alvorlig ketoacidose.
  RELIS behandlet i sommer en slik bivirkningsmelding.
  Les mer
 • Hoven tunge og psykofarmaka

  Publisert 25.08.15

  Akutt dystoni kan ta mange former, og kan inkludere tungeprotrusjon (tungen stikker ut). Dette kan oppleves som en hoven og forstørret tunge (makroglossia). Vedvarende protrusjon av tungen kan bidra til inntrykk av hovenhet i ansikt av pårørende og pleiepersonell. Hoven tunge og ansikt kan mistenkes å være ledd i en allergisk reaksjon. RELIS Vest fikk nylig en henvendelse hvor denne problemstillingen kom opp.
  Les mer
 • Misfarging av hud og slimhinner ved bruk av eculizumab

  Publisert 12.08.15

  Aktuelle hendelse beskriver misfarging av hender og tunge etter injeksjon med eculizumab (Soliris).
  Les mer
 • Viagra og hukommelsestap

  Publisert 22.07.15

  RELIS har med bakgrunn i en bivirkningsmelding om mistenkt amnesi (transitorisk global amnesi) ved bruk av Viagra (sildenafil) gjennomgått dokumentasjon for denne potensielle bivirkningen.
  Les mer
 • Psykiske bivirkninger av meflokin

  Publisert 19.06.15

  I 2013 advarte både norske og internasjonale legemiddelmyndigheter mot risikoen for psykiske bivirkninger ved bruk av meflokin (Lariam) (1, 2). RELIS minner om at meflokin er kontraindisert hos pasienter som har eller har hatt psykiske forstyrrelser slik som depresjon, angstlidelser, schizofreni eller andre psykiatriske lidelser og understreker viktigheten av at alle pasienter som får forskrevet meflokin også får grundig informasjon om bivirkningsrisikoen. Det er samtidig viktig at redsel for bivirkninger ikke fører til at reisende unnlater å beskytte seg mot malaria.
  Les mer
 • Ikke slurv med doseringen av metotreksattabletter!

  Publisert 03.06.15

  De siste ti årene er det meldt 20 mistenkte bivirkninger med dødelig utgang av metotreksattabletter i Norge. Både i Norge og andre land er det meldt om en rekke tilfeller der pasienten ved en feil har fått metotreksat hver dag i stedet for en gang i uken. Metotreksatpakningene er nå påført en advarsel om at metotreksat kun skal doseres 1 gang i uken.
  Les mer
 • Bivirkninger av hjelpestoff

  Publisert 01.06.15

  Det er svært sjelden at personer reagerer på hjelpestoffer i legemidler. Noen mistenkte bivirkninger av hjelpestoffer ble imidlertid beskrevet i Bivirkningsrapporten 2014.
  Les mer
 • Bivirkningsrapporten 2014

  Publisert 06.05.15

  I 2014 ble det registrert 3015 bivirkningsmeldinger i Norge, et rekordhøyt antall som hovedsakelig skyldtes økning i antall meldinger fra pasienter. Antall meldinger fra helsepersonell var relativt stabilt.
  I bivirkningsårsrapporten for 2014 som nå er publisert oppsummeres alle meldingene.
  Les mer
 • Bivirkning av adalimumab (Humira)

  Publisert 22.04.15

  Kan vissenhet i armer og ben, samt nummenhet være bivirkninger av adalimumab?
  Les mer
 • Hjerneblødning etter bytte av antikoagulantia

  Publisert 13.03.15

  Fatal hjerneblødning hos eldre pasient etter fall og antikoagulasjonsbehandling.
  Les mer
 • Metforminassosiert laktacidose

  Publisert 09.02.15

  RELIS mottar regelmessig rapporter om laktacidose hos pasienter behandlet med metformin. I all hovedsak gjelder disse tilfellene eldre pasienter som har utviklet akutt nyresvikt i forbindelse med interkurrent sykdom og/eller har brukt legemiddelkombinasjoner med uheldig effekt på nyrefunksjonen. Inntil januar 2015 har nedsatt nyrefunksjon eller hjertesvikt vært kontraindikasjon for bruk av metformin, men legemidlet er nå godkjent til bruk også hos diabetespasienter med nedsatt nyrefunksjon (GFR fra 45-59 ml/min), samt til pasienter med stabil, kronisk hjertesvikt. Dette gir grunn til å minne om risikofaktorene og viktigheten av at alvorlige legemiddelbivirkninger (som metabolsk acidose) alltid skal meldes, selv om de er kjente og allerede beskrevet i preparatomtalen.
  Les mer
 • Naturmidler – bivirkningsfrie vidunderkurer?

  Publisert 29.01.15

  RELIS får mange spørsmål om naturmidler, kosttilskudd og lignende produkter (heretter omtalt som naturmidler). Spørsmålene gjelder gjerne effekt, sikkerhet og interaksjoner. Vi mottar også et ikke ubetydelig antall meldinger om mistenkte bivirkninger ved bruk av slike produkter. Det kan være utfordrende å finne nok opplysninger om produktene til å gi klare svar, men én ting er udiskutabelt: ved mistanke om at et naturmiddel har forårsaket bivirkninger bør dette meldes. Spontanrapportering er i praksis den eneste måten å oppdage uheldige effekter av naturmidler på.
  Les mer
 • Mareritt av blodtrykksbehandling

  Publisert 28.01.15

  Det er kjent at betablokkere kan gi mareritt. Dette er imidlertid ikke en kjent bivirkning av imidazolinreseptorantagonisten moksonidin. Det er nå rapportert et tilfelle der daglige mareritt mistenkes å være en bivirkning av moksonidin og hvor plagene forsvant etter seponering.
  Les mer
 • Nitrofurantoin og lungefibrose

  Publisert 15.12.14

  Lungebivirkninger er en velkjent problemstilling for nitrofurantoin. I preparatomtalen omtales både akutte og kroniske lungebivirkninger som sjeldne og det angis at kroniske reaksjoner er sjeldnere enn akutte. Blant bivirkningene som meldes til RELIS er det likevel de kroniske reaksjonene med lungefibrose etter langtidsbruk hos eldre som dominerer. Det er grunn til å mistenke at mange slike tilfeller forblir uoppdaget og at mange erkjente tilfeller ikke blir meldt til RELIS, selv om de medfører sykehusinnleggelse, omfattende utredning og vedvarende funksjonsnedsettelse og således klassifiseres som alvorlige og meldepliktige bivirkninger.
  Les mer
 • Tenk på samtidig legemiddelbruk!

  Publisert 03.12.14

  RELIS oppfordrer til at samtidig legemiddelbruk oppgis i bivirkningsmeldinger. Da kan vi vurdere mulige interaksjoner.
  Les mer
 • Mistanke om alvorlige bivirkninger av cesium hos kreftpasient

  Publisert 12.11.14

  RELIS har kommentert en artikkel (kasuistikk) i Tidsskrift for den norske legeforening (1). I artikkelen beskrives en pasient som takket nei til palliativ kreftbehandling, men som fikk ”high pH cancer therapy” basert på inntak av cesium av en alternativ behandler. Forfatterne mener det er sannsynlig at at pasienten fikk bevissthetsforstyrrelser og kramper, trolig sekundært til QT-forlengelse utløst av cesiumforgiftning.
  Les mer
 • Diklofenak: lokal behandling, men systemiske bivirkninger

  Publisert 03.11.14

  Lokalbehandling regnes gjerne som mer skånsomt enn systemisk behandling fordi den gir lavere bivirkningsrisiko. RELIS presenterer en sak som illustrerer at fare for bivirkninger ikke kan utelukkes og at gastrointestinale bivirkninger etter bruk av diklofenak gel faktisk er å anse som vanlige bivirkninger.
  Les mer
 • Kosttilskudd og leverpåvirkning

  Publisert 14.10.14

  I NRKs forbrukermagasin, Forbrukerinspektørene, 1. oktober bidro RELIS med informasjon om kosttilskuddet Chili Burn som er mistenkt årsak til alvorlig leverskade. Du kan se programmet her:
  Les mer
 • Hudbivirkning av bupropion

  Publisert 29.09.14

  Fotosensitivitet i hud er beskrevet som en sjelden bivirkning av bupropion. Ved uforklarlige eller uvanlig kraftige hudreaksjoner etter opphold i solen eller ved bruk av solarium, bør det vurderes om pasientens legemidler kan ha forårsaket fotosensitivitet/lysømfintlighet.
  Les mer
 • 11 minutter om bivirkninger av ADHD-midler

  Publisert 26.09.14

  RELIS har sammen med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn laget en 11 minutters film om rapportering av bivirkninger ved behandling av barn og unge med ADHD-midler i Norge.
  Les mer
 • Lyrica – norske bivirkningsmeldinger om misbruk

  Publisert 16.09.14

  Har du observert problemer med misbruk eller seponeringsvansker knyttet til legemidler? Da bør du melde det som bivirkning til RELIS. Artikkelen oppsummerer norske bivirkningsmeldinger om slike problemer ved bruk av pregabalin, og viser at klinikere kan bidra til viktig ny sikkerhetsinformasjon etter at legemidler kommer på markedet.
  Les mer
 • Øsofagitt som bivirkning av pivmecillinam

  Publisert 22.08.14

  En pasient har fått kvalme, oppkast og sviende følelse i spiserøret etter noen dagers behandling med pivmecillinam. Legen spør om dette kan være en bivirkning av pivmecillinam og hva som i så fall er er årsaken. Øsofagitt er en sjelden bivirkning av pivmecillinam. Etter seponering går de fleste tilfeller over ubehandlet etter noen dager/uker.
  Les mer
 • Ticagrelor kan gi dyspné

  Publisert 11.08.14

  Ticagrelor (Brilique) er en platehemmer som fikk markedsføringstillatelse i Norge i desember 2010 og som ble oppført på overvåkingslisten i mai 2011. Om lag halvparten av tilfellene som er rapportert til bivirkningssentrene har omhandlet dyspné og pustevansker.
  Les mer
 • Chili Burn – et plantebasert produkt - og alvorlige leverreaksjoner

  Publisert 11.08.14

  RELIS har hittil i år mottatt tre rapporter der Chili Burn har vært mistenkt årsak til alvorlige leverreaksjoner. Dette er et plantebasert produkt med innhold av ekstrakt av grønn te, som også tidligere er mistenkt å kunne gi levertoksisitet. Helsepersonell oppfordres til å melde bivirkninger av kosttilskudd til RELIS.
  Les mer
 • En inspirerende bivirkningsmelder

  Publisert 16.07.14

  Vi gjengir her en tankevekkende historie om en fransk allmennpraktikers erfaringer med melding av bivirkninger.
  Hvor mange bivirkninger har du meldt i år?
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon


Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her