Nytt om bivirkninger

 • Øsofagitt som bivirkning av pivmecillinam

  Publisert 22.08.14

  En pasient har fått kvalme, oppkast og sviende følelse i spiserøret etter noen dagers behandling med pivmecillinam. Legen spør om dette kan være en bivirkning av pivmecillinam og hva som i så fall er er årsaken. Øsofagitt er en sjelden bivirkning av pivmecillinam. Etter seponering går de fleste tilfeller over ubehandlet etter noen dager/uker.
  Les mer
 • Ticagrelor kan gi dyspné

  Publisert 11.08.14

  Ticagrelor (Brilique) er en platehemmer som fikk markedsføringstillatelse i Norge i desember 2010 og som ble oppført på overvåkingslisten i mai 2011. Om lag halvparten av tilfellene som er rapportert til bivirkningssentrene har omhandlet dyspné og pustevansker.
  Les mer
 • Chili Burn – et plantebasert produkt - og alvorlige leverreaksjoner

  Publisert 11.08.14

  RELIS har hittil i år mottatt tre rapporter der Chili Burn har vært mistenkt årsak til alvorlige leverreaksjoner. Dette er et plantebasert produkt med innhold av ekstrakt av grønn te, som også tidligere er mistenkt å kunne gi levertoksisitet. Helsepersonell oppfordres til å melde bivirkninger av kosttilskudd til RELIS.
  Les mer
 • En inspirerende bivirkningsmelder

  Publisert 16.07.14

  Vi gjengir her en tankevekkende historie om en fransk allmennpraktikers erfaringer med melding av bivirkninger.
  Hvor mange bivirkninger har du meldt i år?
  Les mer
 • Konsentrasjonsvansker og hukommelsessvikt ved bruk av imatinib (Glivec)

  Publisert 27.06.14

  En mann opplevde konsentrasjonsvansker, nedsatt korttidshukommelse og problemer med multitasking ved to ulike anledninger under behandling med imatinib (Glivec).
  Les mer
 • Bivirkninger hos barn og unge i 2013

  Publisert 23.06.14

  Du kan lese om bivirkninger hos barn og unge i Bivirkningsårsrapporten for 2013.
  Les mer
 • Synsforstyrrelser ved bruk av prostaglandinanaloger

  Publisert 27.05.14

  Lokal bruk av prostaglandinanaloger kan gi bivirkninger i form av kortvarige synsforstyrrelser. Alvorlige øyebivirkninger kan imidlertid forekomme, og noen pasienter er mer utsatt for dette enn andre.
  Les mer
 • Kardiovaskulære bivirkninger ved cytostatikabehandling

  Publisert 09.05.14

  Visse cytostatika kan gi kardiovaskulære bivirkninger både akutt og på lengre sikt. Vi beskriver et tilfelle som aktualiserer betydningen av forebyggende tiltak.
  Les mer
 • Digoksin – riktig bruk er viktig!

  Publisert 09.05.14

  Bivirkningsrapporten for 2013 ble nylig publisert og årets store ”snakkis” – nye perorale antikoagulantia – er allerede omtalt i media flere ganger.
  Vi presenterer derfor i stedet viktige bivirkningshendelser relatert til bruk av digitalispreparatene. Feil bruk av disse preparatene kan medføre alvorlige konsekvenser for pasienten!
  Les mer
 • Bivirkningsrapport 2013

  Publisert 30.04.14

  Bivirkningsrapporten for 2013 er publisert. Denne oppsummerer alle rapporterte bivirkninger i Norge i fjoråret, totalt 2930 rapporter. Du kan blant annet lese mer om vaksinebivirkninger, bivirkninger av gamle og nye blodfortynnende, diabeteslegemidler samt nye anbefalinger og bivirkninger av diklofenak.
  Les mer
 • Metoklopramid, depresjon og selvmordstanker

  Publisert 09.04.14

  Bruk av metoklopramid innebærer en risiko for alvorlige psykiske bivirkninger. Disse kan oppstå etter kort tids bruk og ramme pasienter uten kjente risikofaktorer.
  Les mer
 • Livsfarlig injisering ved misbruk

  Publisert 21.03.14

  Bivirkningsmeldinger viser til at injisering av legemidler som inneholder hjelpestoffet povidon kan føre til alvorlig organsvikt.
  Les mer
 • Problematisk kontraindikasjon: citalopram/escitalopram og antipsykotika

  Publisert 13.03.14

  Hos psykiatriske pasienter er det ofte aktuelt å bruke escitalopram som tillegg til antipsykotisk behandling. Dette er nå et problematisk behandlingsregime etter at det kom advarsel om risiko for QT-forlengelse ved bruk av escitalopram (og citalopram), samt kontraindikasjon mot å kombinere disse midlene med andre legemidler som gir økt risiko for QT-forlengelse. Vi diskuterer her den kliniske relevansen av denne kontraindikasjonen.
  Les mer
 • Hjerneinfarkt ved behandling med diklofenak

  Publisert 28.02.14

  Det var i 2013 stort fokus på kardiovaskulær sikkerhet ved bruk av diklofenak og RELIS mottok flere alvorlige bivirkningsmeldinger om pasienter som fikk hjertebivirkninger; SA-blokk, hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme, palpitasjoner og cyanose.
  Her presenteres en hendelse der pasienten fikk hjerneslag etter få dagers bruk av diklofenak.
  Les mer
 • Doksysyklin og hodepine

  Publisert 14.02.14

  En kvinne fikk kraftig hodepine dagen etter start av en doksysyklinkur. Intrakraniell hypertensjon er en kjent bivirkning av tetracykliner og i en fersk RELIS-utredning redegjøres nærmere om årsak og tiltak.
  Les mer
 • Pradaxa (dabigatran) og svelgevansker/-smerter

  Publisert 07.02.14

  RELIS har mottatt bivirkningsmeldinger om svelgevansker og svelgesmerter ved bruk av Pradaxa (dabigatran). Vi anbefaler oppmerksomhet rundt disse potensielle bivirkningene, og tilråder at spesielt eldre pasienter bør innta dabigatran i oppreist posisjon og med tilstrekkelig vann.
  Les mer
 • Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse

  Publisert 31.01.14

  Erythema multiforme (EM), Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er fryktede hudbivirkninger som er assosiert med en lang rekke legemidler. Fritekstsøk i Felleskatalogen gir treff i over 200 preparatomtaler for hver av de tre bivirkningene. I 2013 mottok RELIS fire bivirkningsmeldinger som omhandlet EM, én melding om SJS og to meldinger om TEN.
  Les mer
 • Gadoliniumbaserte kontrastmidler og amming

  Publisert 28.01.14

  Rådene vedrørende amming etter bruk av gadoliniumbaserte kontrastmidler har opp gjennom årene blitt endret flere ganger, og det synes fortsatt å være litt variasjon mellom ulike kilder. RELIS har undersøkt hva som er årsaken til dette.
  Les mer
 • Nyreskade av midler brukt ved trening/kroppsbygging

  Publisert 16.12.13

  En kombinasjon av anabole androgene steroider og veksthormon er mistenkt å ha medført nyreskade hos en mann i 20-årene. RELIS oppfordrer til melding av bivirkninger av legemidler og kosttilskudd brukt ved trening/kroppsbygging for økt kunnskap om risikoen ved denne bruken.
  Les mer
 • Antiparkinsonmidler og impulskontrollsvikt

  Publisert 09.12.13

  RELIS har mottatt en bivirkningsmelding som omhandler svikt i impulskontroll hos en pasient som er blitt behandlet med dopaminagonister (pramipeksol og ropinirol). Pasienten hadde hatt en gradvis personlighetsendring og endt opp i et omfattende økonomisk uføre i løpet av noen år. RELIS har også utredet om pasienter som bruker disse legemidlene kan få økt spilleavhengighet.
  Les mer
 • Meld misbruk av legemidler som bivirkning!

  Publisert 05.12.13

  Har du observert problemer med misbruk, avhengighet eller seponeringsvansker knyttet til legemidler? Buprenorfin, pregabalin, metylfenidat, kvetiapin og mirtazapin er noen av legemidlene RELIS har mottatt slike meldinger om. Problemer med misbruk, avhengighet og seponeringsreaksjoner ved disse og andre legemidler bør meldes som bivirkning til RELIS!
  Les mer
 • Hypersensitivitetsreaksjoner ved bruk av intravenøst jern

  Publisert 18.11.13

  RELIS har den seneste tiden mottatt flere meldinger om hypersensitivitetsreaksjoner hos pasienter som behandles med intravenøst jern. Dette er en kjent bivirkning, men problemstillingen er like fullt aktuell og det har nylig gått ut forsterkede anbefalinger knyttet til risikoen for slike reaksjoner
  Les mer
 • Hva betyr den svarte trekanten?

  Publisert 01.10.13

  I løpet av høsten 2013 vil det dukke opp svarte trekanter i enkelte pakningsvedlegg. Den svarte trekanten skal bidra til økt oppmerksomhet om legemidlene på den nye felles europeiske overvåkningslisten. De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har i dag publisert en video og et faktaark som forklarer hvorfor denne merkingen er innført. Helsepersonell og pasienter oppfordres spesielt til å melde mistenkte bivirkninger av legemidler merket med svart trekant.

  Les mer
 • Metotreksat – pass på doseringen

  Publisert 26.09.13

  Metotreksat tabletter skal vanligvis tas som én ukentlig dose på en fast ukedag. Det er rapportert om pasienter som har tatt denne ukedosen hver dag, og slik feildosering kan få meget alvorlige følger for pasientene.
  RELIS oppfordrer alt helsepersonell til å være ekstra oppmerksom på at legemidlet brukes riktig!
  Les mer
 • Fatal blødning etter oppstart av rivaroksaban

  Publisert 21.08.13

  RELIS har mottatt en bivirkningsmelding som omhandler en tidligere hjertefrisk pasient på vel åtti år som ble diagnostisert med atrieflimmer og startet opp på rivaroksaban 20 mg en gang daglig. Dette er i henhold til produsentens doseringsanbefaling ved denne indikasjonen (1). Vel en måned senere fikk pasienten en massiv og fatal hjerneblødning. Flere forhold gjør at det i ettertid kan stilles spørsmål ved om forskrevet dosering var hensiktsmessig.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon:

Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her