Nytt om bivirkninger

 • Metoklopramid, depresjon og selvmordstanker

  Publisert 09.04.14

  Bruk av metoklopramid innebærer en risiko for alvorlige psykiske bivirkninger. Disse kan oppstå etter kort tids bruk og ramme pasienter uten kjente risikofaktorer.
  Les mer
 • Livsfarlig injisering ved misbruk

  Publisert 21.03.14

  Bivirkningsmeldinger viser til at injisering av legemidler som inneholder hjelpestoffet povidon kan føre til alvorlig organsvikt.
  Les mer
 • Problematisk kontraindikasjon: citalopram/escitalopram og antipsykotika

  Publisert 13.03.14

  Hos psykiatriske pasienter er det ofte aktuelt å bruke escitalopram som tillegg til antipsykotisk behandling. Dette er nå et problematisk behandlingsregime etter at det kom advarsel om risiko for QT-forlengelse ved bruk av escitalopram (og citalopram), samt kontraindikasjon mot å kombinere disse midlene med andre legemidler som gir økt risiko for QT-forlengelse. Vi diskuterer her den kliniske relevansen av denne kontraindikasjonen.
  Les mer
 • Hjerneinfarkt ved behandling med diklofenak

  Publisert 28.02.14

  Det var i 2013 stort fokus på kardiovaskulær sikkerhet ved bruk av diklofenak og RELIS mottok flere alvorlige bivirkningsmeldinger om pasienter som fikk hjertebivirkninger; SA-blokk, hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme, palpitasjoner og cyanose.
  Her presenteres en hendelse der pasienten fikk hjerneslag etter få dagers bruk av diklofenak.
  Les mer
 • Doksysyklin og hodepine

  Publisert 14.02.14

  En kvinne fikk kraftig hodepine dagen etter start av en doksysyklinkur. Intrakraniell hypertensjon er en kjent bivirkning av tetracykliner og i en fersk RELIS-utredning redegjøres nærmere om årsak og tiltak.
  Les mer
 • Pradaxa (dabigatran) og svelgevansker/-smerter

  Publisert 07.02.14

  RELIS har mottatt bivirkningsmeldinger om svelgevansker og svelgesmerter ved bruk av Pradaxa (dabigatran). Vi anbefaler oppmerksomhet rundt disse potensielle bivirkningene, og tilråder at spesielt eldre pasienter bør innta dabigatran i oppreist posisjon og med tilstrekkelig vann.
  Les mer
 • Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse

  Publisert 31.01.14

  Erythema multiforme (EM), Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er fryktede hudbivirkninger som er assosiert med en lang rekke legemidler. Fritekstsøk i Felleskatalogen gir treff i over 200 preparatomtaler for hver av de tre bivirkningene. I 2013 mottok RELIS fire bivirkningsmeldinger som omhandlet EM, én melding om SJS og to meldinger om TEN.
  Les mer
 • Gadoliniumbaserte kontrastmidler og amming

  Publisert 28.01.14

  Rådene vedrørende amming etter bruk av gadoliniumbaserte kontrastmidler har opp gjennom årene blitt endret flere ganger, og det synes fortsatt å være litt variasjon mellom ulike kilder. RELIS har undersøkt hva som er årsaken til dette.
  Les mer
 • Nyreskade av midler brukt ved trening/kroppsbygging

  Publisert 16.12.13

  En kombinasjon av anabole androgene steroider og veksthormon er mistenkt å ha medført nyreskade hos en mann i 20-årene. RELIS oppfordrer til melding av bivirkninger av legemidler og kosttilskudd brukt ved trening/kroppsbygging for økt kunnskap om risikoen ved denne bruken.
  Les mer
 • Antiparkinsonmidler og impulskontrollsvikt

  Publisert 09.12.13

  RELIS har mottatt en bivirkningsmelding som omhandler svikt i impulskontroll hos en pasient som er blitt behandlet med dopaminagonister (pramipeksol og ropinirol). Pasienten hadde hatt en gradvis personlighetsendring og endt opp i et omfattende økonomisk uføre i løpet av noen år. RELIS har også utredet om pasienter som bruker disse legemidlene kan få økt spilleavhengighet.
  Les mer
 • Meld misbruk av legemidler som bivirkning!

  Publisert 05.12.13

  Har du observert problemer med misbruk, avhengighet eller seponeringsvansker knyttet til legemidler? Buprenorfin, pregabalin, metylfenidat, kvetiapin og mirtazapin er noen av legemidlene RELIS har mottatt slike meldinger om. Problemer med misbruk, avhengighet og seponeringsreaksjoner ved disse og andre legemidler bør meldes som bivirkning til RELIS!
  Les mer
 • Hypersensitivitetsreaksjoner ved bruk av intravenøst jern

  Publisert 18.11.13

  RELIS har den seneste tiden mottatt flere meldinger om hypersensitivitetsreaksjoner hos pasienter som behandles med intravenøst jern. Dette er en kjent bivirkning, men problemstillingen er like fullt aktuell og det har nylig gått ut forsterkede anbefalinger knyttet til risikoen for slike reaksjoner
  Les mer
 • Hva betyr den svarte trekanten?

  Publisert 01.10.13

  I løpet av høsten 2013 vil det dukke opp svarte trekanter i enkelte pakningsvedlegg. Den svarte trekanten skal bidra til økt oppmerksomhet om legemidlene på den nye felles europeiske overvåkningslisten. De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har i dag publisert en video og et faktaark som forklarer hvorfor denne merkingen er innført. Helsepersonell og pasienter oppfordres spesielt til å melde mistenkte bivirkninger av legemidler merket med svart trekant.

  Les mer
 • Metotreksat – pass på doseringen

  Publisert 26.09.13

  Metotreksat tabletter skal vanligvis tas som én ukentlig dose på en fast ukedag. Det er rapportert om pasienter som har tatt denne ukedosen hver dag, og slik feildosering kan få meget alvorlige følger for pasientene.
  RELIS oppfordrer alt helsepersonell til å være ekstra oppmerksom på at legemidlet brukes riktig!
  Les mer
 • Fatal blødning etter oppstart av rivaroksaban

  Publisert 21.08.13

  RELIS har mottatt en bivirkningsmelding som omhandler en tidligere hjertefrisk pasient på vel åtti år som ble diagnostisert med atrieflimmer og startet opp på rivaroksaban 20 mg en gang daglig. Dette er i henhold til produsentens doseringsanbefaling ved denne indikasjonen (1). Vel en måned senere fikk pasienten en massiv og fatal hjerneblødning. Flere forhold gjør at det i ettertid kan stilles spørsmål ved om forskrevet dosering var hensiktsmessig.
  Les mer
 • Metoklopramid mot kvalme – bivirkninger gir innskrenkninger i bruk

  Publisert 21.08.13

  Etter en felleseuropeisk gjennomgang av sikkerhetsprofilen til metoklopramid (Afipran) anbefales nå lavere doser og kortere behandlingstid for å redusere risikoen for alvorlige nevrologiske bivirkninger.
  De nye anbefalingene vil få betydning for videre behandling med dette legemidlet hos mange pasienter.
  Les mer
 • Nye orale antikoagulantia i kombinasjon med NSAIDs og ASA

  Publisert 25.06.13

  Økende bruk av nye orale antikoagulantia (NOAK) har utløst en rekke henvendelser til RELIS. I denne artikkelen diskuteres valg av NOAK til pasient med paroksysmal atrieflimmer som fra før fast bruker NSAID (ibuprofen) og lavdose acetylsalisylsyre, spesielt av hensyn til risiko for GI-bivirkninger.
  Les mer
 • Gir nyere antidiabetika økt risiko for pankreatitt?

  Publisert 04.06.13

  Nyere antidiabetika (GLP-1 analoger og DPP-hemmere) er mistenkt for å kunne gi akutt pankreatitt, men tilgjenglig dokumentasjon gir ikke grunnlag for noen konklusjon om direkte årsakssammenheng. For å øke kunnskapen om denne problemstillingen, og identifisere eventuelle risikofaktorer, er det viktig at leger melder fra om tilfeller hvor pankreatitt mistenkes utløst av slike legemidler.
  Les mer
 • Tilleggsskjema – bivirkninger av antikoagulantia

  Publisert 27.05.13

  I en tid hvor mange pasienter starter behandling med nye antikoagulantia eller bytter behandling, ønsker RELIS og Legemiddelverket å følge spesielt med på bivirkninger av disse midlene. Vi har derfor laget et eget skjema for å få mer informasjon om hendelsene som meldes som mistenkte bivirkninger.
  Les mer
 • Forveksling av Levaxin og Lanoxin

  Publisert 16.05.13

  RELIS har mottatt en bivirkningsmelding som omhandler en pasient med atrieflimmer, som ved en feil i forbindelse med utskrivelse fra sykehus fikk forskrevet Levaxin (levotyroksin) i stedet for Lanoxin (digoksin). Aktuell dosering var én tablett á 125 mikrogram fire dager i uken. Pasienten ble reinnlagt med rask atrieflimmer og hjertesvikt.
  Les mer
 • Blå gane ved langtidsbruk av imatinib

  Publisert 08.05.13

  RELIS har mottatt en bivirkningsmelding fra en tannlege som har en pasient med blå gane. Denne pigmenteringen skyldes antagelig melaninutfellinger som oppstår ved reaksjon mellom legemiddelmetabolitter, melanin og jern.
  Les mer
 • Ny felles europeisk overvåkingsliste av legemidler

  Publisert 06.05.13

  Den norske listen over legemidler under særlig overvåking erstattes med en felles europeisk liste. Legemidlene som tilleggsovervåkes merkes med en svart trekant, som innføres gradvis fra høsten 2013.
  Les mer
 • Bivirkningsrapport 2012

  Publisert 17.04.13

  Bivirkningsrapporten for 2012 er publisert. Denne oppsummerer 2764 bivirkningsmeldinger meldt fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Rapporten presenterer generell statistikk, utvikling over tid og faste punkter som legemidler under særlig overvåking og vaksinebivirkninger. I tillegg presenteres spesielle bivirkningstilfeller som inkluderer tidligere ukjente bivirkninger og interaksjoner.
  Les mer
 • Smerte ved bruk av capsaicinsalve

  Publisert 10.04.13

  RELIS har mottatt en bivirkningsmelding om en pasient som opplevde intens smerte etter å ha påført capsaicin salve i området rundt øyet.
  Les mer
 • Isotretinoin og Henoch Schönleins purpura

  Publisert 13.03.13

  Henoch-Schönleins purpura er en vaskulittsykdom som gir purpura, magesmerter og artritt. Omtrent 40-50% av pasientene opplever også nyreaffeksjon med hematuri og/eller proteinuri. Tilstanden har ingen klar etiologi, men observeres etter bakterielle og virale infeksjoner (faryngitt), ved insektstikk, allergier, og eksponering for kulde, samt ved bruk av en rekke ulike medikamenter (1). RELIS har mottatt en henvendelse om isotretinoin som utløsende årsak til Henoch-Schönleins purpura med nyreaffeksjon.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon:

Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her