Nytt om bivirkninger

 • Hjerneblødning etter bytte av antikoagulantia

  Publisert 13.03.15

  Fatal hjerneblødning hos eldre pasient etter fall og antikoagulasjonsbehandling.
  Les mer
 • Metforminassosiert laktacidose

  Publisert 09.02.15

  RELIS mottar regelmessig rapporter om laktacidose hos pasienter behandlet med metformin. I all hovedsak gjelder disse tilfellene eldre pasienter som har utviklet akutt nyresvikt i forbindelse med interkurrent sykdom og/eller har brukt legemiddelkombinasjoner med uheldig effekt på nyrefunksjonen. Inntil januar 2015 har nedsatt nyrefunksjon eller hjertesvikt vært kontraindikasjon for bruk av metformin, men legemidlet er nå godkjent til bruk også hos diabetespasienter med nedsatt nyrefunksjon (GFR fra 45-59 ml/min), samt til pasienter med stabil, kronisk hjertesvikt. Dette gir grunn til å minne om risikofaktorene og viktigheten av at alvorlige legemiddelbivirkninger (som metabolsk acidose) alltid skal meldes, selv om de er kjente og allerede beskrevet i preparatomtalen.
  Les mer
 • Naturmidler – bivirkningsfrie vidunderkurer?

  Publisert 29.01.15

  RELIS får mange spørsmål om naturmidler, kosttilskudd og lignende produkter (heretter omtalt som naturmidler). Spørsmålene gjelder gjerne effekt, sikkerhet og interaksjoner. Vi mottar også et ikke ubetydelig antall meldinger om mistenkte bivirkninger ved bruk av slike produkter. Det kan være utfordrende å finne nok opplysninger om produktene til å gi klare svar, men én ting er udiskutabelt: ved mistanke om at et naturmiddel har forårsaket bivirkninger bør dette meldes. Spontanrapportering er i praksis den eneste måten å oppdage uheldige effekter av naturmidler på.
  Les mer
 • Mareritt av blodtrykksbehandling

  Publisert 28.01.15

  Det er kjent at betablokkere kan gi mareritt. Dette er imidlertid ikke en kjent bivirkning av imidazolinreseptorantagonisten moksonidin. Det er nå rapportert et tilfelle der daglige mareritt mistenkes å være en bivirkning av moksonidin og hvor plagene forsvant etter seponering.
  Les mer
 • Nitrofurantoin og lungefibrose

  Publisert 15.12.14

  Lungebivirkninger er en velkjent problemstilling for nitrofurantoin. I preparatomtalen omtales både akutte og kroniske lungebivirkninger som sjeldne og det angis at kroniske reaksjoner er sjeldnere enn akutte. Blant bivirkningene som meldes til RELIS er det likevel de kroniske reaksjonene med lungefibrose etter langtidsbruk hos eldre som dominerer. Det er grunn til å mistenke at mange slike tilfeller forblir uoppdaget og at mange erkjente tilfeller ikke blir meldt til RELIS, selv om de medfører sykehusinnleggelse, omfattende utredning og vedvarende funksjonsnedsettelse og således klassifiseres som alvorlige og meldepliktige bivirkninger.
  Les mer
 • Tenk på samtidig legemiddelbruk!

  Publisert 03.12.14

  RELIS oppfordrer til at samtidig legemiddelbruk oppgis i bivirkningsmeldinger. Da kan vi vurdere mulige interaksjoner.
  Les mer
 • Mistanke om alvorlige bivirkninger av cesium hos kreftpasient

  Publisert 12.11.14

  RELIS har kommentert en artikkel (kasuistikk) i Tidsskrift for den norske legeforening (1). I artikkelen beskrives en pasient som takket nei til palliativ kreftbehandling, men som fikk ”high pH cancer therapy” basert på inntak av cesium av en alternativ behandler. Forfatterne mener det er sannsynlig at at pasienten fikk bevissthetsforstyrrelser og kramper, trolig sekundært til QT-forlengelse utløst av cesiumforgiftning.
  Les mer
 • Diklofenak: lokal behandling, men systemiske bivirkninger

  Publisert 03.11.14

  Lokalbehandling regnes gjerne som mer skånsomt enn systemisk behandling fordi den gir lavere bivirkningsrisiko. RELIS presenterer en sak som illustrerer at fare for bivirkninger ikke kan utelukkes og at gastrointestinale bivirkninger etter bruk av diklofenak gel faktisk er å anse som vanlige bivirkninger.
  Les mer
 • Kosttilskudd og leverpåvirkning

  Publisert 14.10.14

  I NRKs forbrukermagasin, Forbrukerinspektørene, 1. oktober bidro RELIS med informasjon om kosttilskuddet Chili Burn som er mistenkt årsak til alvorlig leverskade. Du kan se programmet her:
  Les mer
 • Hudbivirkning av bupropion

  Publisert 29.09.14

  Fotosensitivitet i hud er beskrevet som en sjelden bivirkning av bupropion. Ved uforklarlige eller uvanlig kraftige hudreaksjoner etter opphold i solen eller ved bruk av solarium, bør det vurderes om pasientens legemidler kan ha forårsaket fotosensitivitet/lysømfintlighet.
  Les mer
 • 11 minutter om bivirkninger av ADHD-midler

  Publisert 26.09.14

  RELIS har sammen med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn laget en 11 minutters film om rapportering av bivirkninger ved behandling av barn og unge med ADHD-midler i Norge.
  Les mer
 • Lyrica – norske bivirkningsmeldinger om misbruk

  Publisert 16.09.14

  Har du observert problemer med misbruk eller seponeringsvansker knyttet til legemidler? Da bør du melde det som bivirkning til RELIS. Artikkelen oppsummerer norske bivirkningsmeldinger om slike problemer ved bruk av pregabalin, og viser at klinikere kan bidra til viktig ny sikkerhetsinformasjon etter at legemidler kommer på markedet.
  Les mer
 • Øsofagitt som bivirkning av pivmecillinam

  Publisert 22.08.14

  En pasient har fått kvalme, oppkast og sviende følelse i spiserøret etter noen dagers behandling med pivmecillinam. Legen spør om dette kan være en bivirkning av pivmecillinam og hva som i så fall er er årsaken. Øsofagitt er en sjelden bivirkning av pivmecillinam. Etter seponering går de fleste tilfeller over ubehandlet etter noen dager/uker.
  Les mer
 • Ticagrelor kan gi dyspné

  Publisert 11.08.14

  Ticagrelor (Brilique) er en platehemmer som fikk markedsføringstillatelse i Norge i desember 2010 og som ble oppført på overvåkingslisten i mai 2011. Om lag halvparten av tilfellene som er rapportert til bivirkningssentrene har omhandlet dyspné og pustevansker.
  Les mer
 • Chili Burn – et plantebasert produkt - og alvorlige leverreaksjoner

  Publisert 11.08.14

  RELIS har hittil i år mottatt tre rapporter der Chili Burn har vært mistenkt årsak til alvorlige leverreaksjoner. Dette er et plantebasert produkt med innhold av ekstrakt av grønn te, som også tidligere er mistenkt å kunne gi levertoksisitet. Helsepersonell oppfordres til å melde bivirkninger av kosttilskudd til RELIS.
  Les mer
 • En inspirerende bivirkningsmelder

  Publisert 16.07.14

  Vi gjengir her en tankevekkende historie om en fransk allmennpraktikers erfaringer med melding av bivirkninger.
  Hvor mange bivirkninger har du meldt i år?
  Les mer
 • Konsentrasjonsvansker og hukommelsessvikt ved bruk av imatinib (Glivec)

  Publisert 27.06.14

  En mann opplevde konsentrasjonsvansker, nedsatt korttidshukommelse og problemer med multitasking ved to ulike anledninger under behandling med imatinib (Glivec).
  Les mer
 • Bivirkninger hos barn og unge i 2013

  Publisert 23.06.14

  Du kan lese om bivirkninger hos barn og unge i Bivirkningsårsrapporten for 2013.
  Les mer
 • Synsforstyrrelser ved bruk av prostaglandinanaloger

  Publisert 27.05.14

  Lokal bruk av prostaglandinanaloger kan gi bivirkninger i form av kortvarige synsforstyrrelser. Alvorlige øyebivirkninger kan imidlertid forekomme, og noen pasienter er mer utsatt for dette enn andre.
  Les mer
 • Kardiovaskulære bivirkninger ved cytostatikabehandling

  Publisert 09.05.14

  Visse cytostatika kan gi kardiovaskulære bivirkninger både akutt og på lengre sikt. Vi beskriver et tilfelle som aktualiserer betydningen av forebyggende tiltak.
  Les mer
 • Digoksin – riktig bruk er viktig!

  Publisert 09.05.14

  Bivirkningsrapporten for 2013 ble nylig publisert og årets store ”snakkis” – nye perorale antikoagulantia – er allerede omtalt i media flere ganger.
  Vi presenterer derfor i stedet viktige bivirkningshendelser relatert til bruk av digitalispreparatene. Feil bruk av disse preparatene kan medføre alvorlige konsekvenser for pasienten!
  Les mer
 • Bivirkningsrapport 2013

  Publisert 30.04.14

  Bivirkningsrapporten for 2013 er publisert. Denne oppsummerer alle rapporterte bivirkninger i Norge i fjoråret, totalt 2930 rapporter. Du kan blant annet lese mer om vaksinebivirkninger, bivirkninger av gamle og nye blodfortynnende, diabeteslegemidler samt nye anbefalinger og bivirkninger av diklofenak.
  Les mer
 • Metoklopramid, depresjon og selvmordstanker

  Publisert 09.04.14

  Bruk av metoklopramid innebærer en risiko for alvorlige psykiske bivirkninger. Disse kan oppstå etter kort tids bruk og ramme pasienter uten kjente risikofaktorer.
  Les mer
 • Livsfarlig injisering ved misbruk

  Publisert 21.03.14

  Bivirkningsmeldinger viser til at injisering av legemidler som inneholder hjelpestoffet povidon kan føre til alvorlig organsvikt.
  Les mer
 • Problematisk kontraindikasjon: citalopram/escitalopram og antipsykotika

  Publisert 13.03.14

  Hos psykiatriske pasienter er det ofte aktuelt å bruke escitalopram som tillegg til antipsykotisk behandling. Dette er nå et problematisk behandlingsregime etter at det kom advarsel om risiko for QT-forlengelse ved bruk av escitalopram (og citalopram), samt kontraindikasjon mot å kombinere disse midlene med andre legemidler som gir økt risiko for QT-forlengelse. Vi diskuterer her den kliniske relevansen av denne kontraindikasjonen.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon


Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her